Zápis z jednání výboru konaného dne 25.07.2018

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 25.7.2018

Předseda výboru Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30hod. schůzi výboru, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“) a Tomáš Moudrý (dále jen „TM“), omluveni: JUDr. Pavel Korman (dále jen „PK“), Ing. Jan Marek (dále jen „JM“), jako host pak přítomen domovník p. Hrouda.

MZ konstatoval, že je přítomná nadpoloviční většina členů výboru a jednání je možné konat, neboť jsme usnášení schopni. MZ navrhl, aby zapisovatelem dnešní schůze byl KP, a ověřovatelem a zároveň předsedajícím MZ. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

 I. Jednotlivé záležitosti z minulosti nedořešené

1)           Tekoucí záchod v bytě ve 2P objekt J – správcovskou společností jsme byli informováni, že u konkrétního vlastníka již od 23.7.2018 probíhá oprava, a to i na stoupačkách, tak aby závada byla co nejdříve odstraněna.

2)           Problém se zatékající H2O v objektu K – správcovskou společností byl výbor informován o aktuálním stavu, byly provedeny kamerové zkoušky ke zjištění původu problému, aktuálně probíhá odkrytí terasy, tj. otvorů ke zjištění původu problému.

3)           Po diskuzi byla odsouhlasena (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) cenová nabídka spol. SPL service na specifikované opravy po havárii vody v objektu I.

4)           Žluté požární dveře – vadné panty, výměna – na podkladě projednání věci na minulém výboru jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) navržený postup montáže správní firmou, kdy dojde k výměně 8 futer a všech pantů dveří, a to za cenu 125.525,-Kč, když původní futra nesplňují aktuální protipožární normy a navíc dveře svou vahou vylamují panty.

5)           Po diskuzi byla odsouhlasena (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) cenová nabídka spol. Altoma na zakoupení náhradních torzních pružin do garážových vrat, neboť poslední již byly použity na garážová vrata v objektu I a v případě havárie by nebylo možné neprodleně nové zabudovat.

6)           Z revizní zprávy týkající se elektroinstalací, která byla provedena v pravidelném pětiletém intervalu se výbor skrze domovníka dozvěděl, že podle aktuálních norem ČNS týkajících se osvětlení společných prostor objektů je nedostatečné osvětlení (svítivost) na chodbách a před výtahy (nikoli v garážích). Po diskuzi se výbor rozhodl, že bude oslovena spol. VMC výtahy, která osvětlení v předmětných prostorách dělala s cenovou nabídkou na výměnu žárovek (zařídí KP) a zároveň byl domovník požádán, aby totéž učinil i u jím nabízeného kontaktu. Po porovnání předložených nabídek bude posléze vybrán dodavatel. Postup jednomyslně odsouhlasen (3 hlasů pro, 0 se zdržel, 0 proti). 

7)           Sekačka na trávu – domovník – KP informoval výbor o tom, že se k věci vyjádřila spol. Mountfield, reklamaci stále neuznává, pochybení spatřuje na naší straně, nicméně nabízí kompromisní variantu, že provede opravu sekačky se slevou 30 % a s cenou ne vyšší než 6.500,-Kč. Po diskuzi výboru, kdy byly zhodnoceny varianty možného postupu (včetně soudního nárokování a příp. vymáhání) jako nejoptimálnější varianta odsouhlasena (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) ta, že kompromisní nabídka spol. Mountfield se přijímá a výbor pověřuje domovníka dořešením opravy sekačky v předmětné pobočce servisu, když zároveň tato sekačka bude sloužit jako záložní v případě poruchy stávající sekačky.  

8)           Výměna kohoutů, stoupačky – aktuální stav – po proběhlé diskuzi v návaznosti na předchozí výbory a předložených nabídkách možných dodavatelů se výbor jednomyslně rozhodl a odsouhlasil (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) přijetí cenové nabídka p. Vlasáka na provedení této akce.

9)           Čipové karty pro vjezd do a výjezd z garáží – KP výbor seznámil s aktuální situací včetně vyjádření spol. Techniserv ze dne 20.7.2018, který poslední naše sdělení o neprodleném odstranění vad ze dne 20.6.2018 považuje bez dalšího za reklamaci, avšak reklamace byla této společnosti doručena již dne 4.6.2018 a od té doby vady nebyly odstraněny dokonce se je spol. Techniserv ani jednou nepokusila odstranit. Po detailní diskuzi a projednání možných variant postupu se výbor jednomyslně rozhodl (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že s ohledem na aktuální stav věci, podstatné porušení uzavřené smlouvy ze strany spol. Techiserv a přístup spol. Techniserv k celé záležitosti, odstupuje od uzavřené Smlouvy o dílo č. OV 15-7/18 ze dne 4.11.2017 a žádá spol. Techniserv, aby  nám neprodleně vrátila veškeré poskytnuté finanční plnění, uvedla objekt do původního stavu odstraněním všech nainstalovaných komponentů. Pokud takto neučiní, budou po 30 dnech na náklady této společnosti veškeré komponenty odstraněny a za poplatek uloženy. Taktéž je třeba zdůraznit, že jestliže do 30 dnů nebude záležitost na podkladě odstoupení od smlouvy stran spol. Techniserv s.r.o. uzavřena (vrácení finančního plnění, odstranění komponentů atd.) výbor bude věc řešit právní cestou podání žaloby skrze svého právního zástupce.

II. Nové

1)           Plíseň v bytě v objektu I – sděleno, že v důsledku dovolené vlastníka bytu se problém s plísní bude řešit příští týden.

2)           Oprava bytu po vytopení v objektu K – v důsledku zadání opravy novým opravářům byl stanoven nový termín provedení opravy, toto bude realizováno v součinnosti s vlastníkem bytu.

3)           Po projednání a diskuzi byl stanoven termín konání shromáždění vlastníků našeho SVJ, a to na 4.10.2018 od 18hod., znění pozvánky připraví k odsouhlasení a distribuci na příští jednání výboru MZ ve spolupráci s KP. Toto bylo jednomyslně schváleno (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, dále domovníkovi, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM) a jeho znění bude také zveřejněno na nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM). Termín následující schůze je stanoven na 15.8.2018 v pizzerii Rotondo.

Dne 30.7.2018 zapsal KP. Dne 1.8.2018 ověřil MZ

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20180725-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.