Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 22.02.2023

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:00 hod. schůzi výboru v prostorách restaurace Rotondo, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), jako host Roman Hrouda (RH), Jan Toman (JT; First s.r.o.), omluven Jan S. Marek (JSM). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

 1. Shromáždění 2023

Výbor odsouhlasil, že s ohledem na očekávané vyúčtování roku 2022, které by mělo být vyřešeno do konce dubna, by se shromáždění v tomto roce mělo konat v průběhu měsíce května, a to nikoli per rollam, ale klasickým způsobem v zasedací místnosti budovy na adrese Zvonková 4 – odsouhlaseno (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). Na následujících schůzích se bude připravovat jeho program.

2. Dětské hřiště

KP obsáhle informoval výbor o tom, že všechny okolní SVJ včetně našeho zcela uhradili jak nedoplatky z vyúčtování za uplynulý rok týkající se provozování dětského hřiště, a zároveň taktéž uhradili vystavené zálohové faktury pro rok 2023. S panem Hroudou pak byl prodiskutováno postupné provádění oprav herních prvků dle požadavku revizní zprávy a taktéž nákup nových hraček na dětském hřišti.

3. Úročení volných finančních prostředků na účtu SVJ

Výbor po dlouhodobé diskuzi vyhodnotil jako nejvýhodnější předložený návrh Mgr. Hájka na úročení volných finančních prostředků na účtu SVJ a odsouhlasil (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) jeho realizaci tak, že dojde k přesunutí volných finančních prostředků z účtu SVJ na účet u J&T Banky, když následně dojde k rozdělení finančních prostředků na 2 termínované vklady – jeden (2.000.000,-Kč) bude úročen na půl roku, druhý (5.000.000,-Kč) pak na 2 roky.

Aktuální opravy, úpravy a modernizace + různé

  1. Výbor informuje, že postupně probíhá oprava chodníku před domem 5I, bude dokončena na počátku měsíce března.
  2. Výbor oznamuje, že došlo k seřízení čidel a výměně nefunkčních osvětlení ve všech společných prostorách našich domů.
  3. Výbor informuje, že se v místnostech koláren jednotlivých domů připravuje realizace elektroinstalace k čipovému systému. Čeká se pouze na součinnost firmy BusinessCom.
  4. Výbor oznamuje, že byla provedena instalace odvětrání technické místnosti 7I1PP TECH. Nyní se řeší jen připojení ventilátorům elektrikářem a naprogramování termostatu (provede JSM).
  5. Výbor sděluje, že v technické místnosti 1K1PP TECH byl ubourán kus příčné zdi, který bránil v otevření okna do ulice. Konečně je tak možné efektivně odvádět přebytečné teplo slaboproudých technologií. V následujícím období dojde k začištění ubourané zdi.
  6. Na podkladě odsouhlasené CN probíhá postupnými kroky instalace optických rozvodů intranetu v prostoru garáží.
  7. Výbor odsouhlasil (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) na návrh pana Hroudy (RH) nákup keřů, mulčovací kůry a hlíny na ostrůvek před vchodem 7I. Po zakoupení bude RH realizovat samotnou dosadbu.
  8. Výbor zdvořile vyzývá vlastníky bytů, příp. nájemníky byty užívající, aby udržovali pořádek a čistotu ve společných prostorách.

Výbor konstatuje, že záležitosti projednané na předchozím výboru byly vyřešeny.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JSM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 22.3.2023 od 17:00hod. v restauraci Rotondo.

Dne 22.2.2023 zapsal a ověřil KP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..