Smlouvy

Smlouvy mezi SVJ a dodavateli

Úprava cen za služby PCO HZS hlavního města Prahy

Cenu za planý výjezd stanovil Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy od 01.01.2020 od výše 2.955,- Kč. Tento poplatek však bude HZS hl. m. Praha požadovat již za první a každý další marný výjezd. V případě planého výjezdu jednotek HZS hl. m. Praha Vám následně tento poplatek bude z naší

Pojistná smlouva pro pojištění bytového domu

Vážení sousedé, předkládáme vám aktuální platnou smlouvu na pojištění celého domu. Pokud zvažujete inidivudální pojištění bytu, pak si prosím nejdříve přečtete text smlouvy za celý dům. Pojistná smlouva Všeobecné pojistné podmínky Asistence Doplňkové pojistné podmínky Informace pro klienta    

Techem: smlouva o odečítání vodoměrů

Abstrakt smlouvy: Předmětem smlouvy je provádění ročních odečtů vodoměrů a rozúčtování nákladů mezi konečné spotřebitele podle platné vyhlášky. Text smlouvy je ke stažení ve formátu PDF.  

Ukončení smlouvy s 1. RTN

Firma 1. RTN dne 19.12.2014 potvrdila přijetí dohody o ukončení smlouvy ke dni 31.12.2014. Výbor je připraven uzavřít smlouvy na odečty měřidel a jejich rozúčtování s firmou Techem. Text dokumentu je ke stažení ve formátu PDF.

Výpověď smlouvy u Pražská energetika a.s.

Byly vypovězeny stávající smlouvy s Pražskou energetikou a.s. a od 1.1.2015 bude poskytovatelem elektrické energie Nano Energies Trade, s. r. o. Text dokumentu je ke stažení ve formátu PDF.

Dohoda o poskytnutí pozemku pro výsadbu stromů

Abstrakt smlouvy: Městská část Praha 10 poskytuje pozemek pro výsadbu stromů za nově narozené děti. ÚMČ Praha 10 po dohodě s vlastníkem pozemku stanovuje tyto podmínky ÚMČ bude zabezpečovat údržbu po dobu 5 let po dobu 20 let nesmí být stromy pokáceny pozemek nesmí být v budoucnu oplocen Text dohody

Techniserv: smlouva o dílo „Dodávka čerpadla v objektu K“

Abstrakt smlouvy: Firma se zavazuje že provede práce v podobě komplexní dodávky „Dodávka čerpadla v objektu „K“ hromadných garáží“. Toto bude provedeno do 5 týdnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do 06.10.2014. Text smlouvy je ke stažení ve formátu PDF.

Techniserv: dodatek č. 2 ke smlouvě

Abstrakt smlouvy: Zhotovitel se zavazuje provádět následující činnosti držet servisní pohotovost a poskytovat 24 hodinovou službu HOT-LINE provádět povinnou roční kalibraci detektorů CO provádět roční kalibraci detektorů vlhkosti provádět roční kontrolu řídících jednotek systému detekce CO provádět roční kontrolu řídících jednotek dálkového monitoringu provádět roční kontrolu funkce odvětrávání provádět roční

Výpověď smlouvy s T-systems o telekomunikačních službách

Výbor vypověděl smlouvy se společností T-systems o poskytování telekomunikačních služeb. Konkrétně se jedná o službu viaPhone – nouzové výtahové hlášky. Smlouva je vypovězena k datu 30.6.2014. Text výpovědi je ke stažení ve formátu PDF.

SPL servis.cz: Smlouva o dílo „instalace sekčních vrat v objektu K“

Abstrakt smlouvy: Firma se zavazuje provést kompletní dodávku a montáž akce: „instalace sekčních vrat“, v objektu Nové zahradní město IJK (vjezd objektu K) a to v rozsahu cenové nabídky ze dne 28.4.2014, která je součástí této smlouvy. Dílo bude zahájeno dne 19.5.2014 a předáno objednavateli 30.6.2014. Text smlouvy je ke

Techniserv: dodatek č.1 smlouvy o dílo – detekce plynů

Abstrakt smlouvy: Mění se termín provedení práce – firma se zavazuje že do 6 týdnů, nejpozději však do 14.5.2014 provede práce „Detekce plynů CO a vlhkosti v objektu hromadných garáží“. Text dodatku je ke stažení ve formátu PDF.

Techem: smlouva o dílo – výměna měřičů tepla

Abstrakt smlouvy: Zhotovitel se zavazuje dodat a vyměnit 185 ks měřičů tepla a to namísto stávajících měřičů. Dále dodat a vyměnit bytové vodoměry – 310 ks SV a 310 ks TUV včetně radiových modulů. Přepodkládaný termín ukončení je 31.5.2014. Text smlouvy je ke stažení ve formátu PDF. Dodatkem smlouvy se

Techniserv: Smlouva o dílo – detekce plynů

Abstrakt smlouvy: Firma se zavazuje že do 4 týdnů, nejpozději však do 30.4.2014 provede práce „Detekce plynů CO a vlhkosti v objektu hromadných garáží“. Text smlouvy je ke stažení ve formátu PDF.

Nano Energies: Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny

Výbor uzavřel smlouvy se společností Nano Energies Trade, s.r.o. s účinností od 01.05.2014 na dodávku elektrické energie pro společné prostory našich domů. Předpokládaná úspora změnou distributora o proti PRE, a.s. je v řádech 25 až 27000 Kč/rok a to po dobu minimálně dvou let. Texty smluv ve formě PDF: Smlouva

Smlouva na služební telefon 776670306

Výbor uzavřel smlouvu s Vodafone na paušální volání ze služebního čísla 776670306 na dva roky za 699 Kč/měsíčně. Text smlouvy je ke stažení ve formátu PDF. Toto telefonní číslo využívají členové výboru pro komunikaci mezi sebou, členy společenství a pro komunikaci s dodavateli.

Smlouva s úklidovou firmou Zelení žabáci, a.s.

Abstrakt smlouvy: Poskytovatel se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat objednateli služby spočívající v úklidu prostor specifikovaných v článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za tyto služby řádně a včas hradit smluvenou odměnu. Rozsah prací: 2x týdně Zametení a vymopování  podlah v celém domě (i pod rohožkami obyvatel

Smlouva o dílo na revize a servis slaboproudých technologií

Výbor dne 07.10.2013 uzavřel smlouvu se společností SPL Servis.cz, s.r.o. na servis některých slaboproudých technologií: EPS – elektronický protipožární systém (požární poplachy) ACS – systém řízení přístupů do objektu pomocí čipů STA – televizní a satelitní systém (antény) DT – domovní telefon UPS – záložní zdroje GV – garážová vrata

Smlouva s domovníkem – Romanem Hroudou

Dne 10.10.2013 opět nastoupil do našeho objektu (staro)nový domovník, pan Roman Hrouda. Výbor se rozhodl přímo s ním uzavřít Smlouvu o dílo. Oproti dřívější praxi bude domovník na objektu každý pracovní den. V případě neschopnosti, nebo pracovního volna pošle za sebe zástupce. Ze smlouvy vyplývá následující rozsah činností: drobné zednické práce drobné

Smlouva o provádění úklidu domu

Abstrakt: Předmětem této smlouvy je pravidelný úklid domu Mattioliho 3274 (Rezidence Park Hostivař – bytový dům I, J, K), Praha 10 – Hostivař a provádění dalších prací specifikovaných v příloze této smlouvy. Úklid a další práce bude dodavatel provádět na vlastní náklad a nebezpečí, pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.

Mandátní smlouva o obstarání správy domu a vedení účetnictví

Abstrakt: Předmětem této smlouvy je obstarání správy, provozu, údržby a opravy domů v ulici Mattioliho čp. 3274 v obci Praha 10 a zastavěných a přilehlých pozemků parc. č. 669/121, 669/4, 669/127, 669/128, 669/132 (dále tak jen „nemovitost“) a vedení účetnictví pro tuto nemovitost, která je v majetku mandanta. Nemovitost je