Zápis z jednání výboru konaného dne 03.10.2017

Zápis z mimořádné schůze výboru č. 58/2017

Datum: 03.10.2017
Přítomní: J. Marek (JSM), M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM)
Omluveni: K. Polák (KP)
Neomluveni:
Hosté:

1. Jednání

  1. Volba předsedajícího: TM
  2. Volba zapisovatele: JSM
  3. Volba ověřovatele zápisu: PK
  4. Bereme na vědomí záznam z předcházejícího jednání.
  5. Schválení programu jednání.

2. Koutule: Výbor byl informován jedním ze sousedů, že situace s koutulemi se opět opakuje. Nabídl nám zaslat odkaz na specializovanou firmu. Výbor tímto vyzývá obyvatele SVPH, aby jej informovali, zda se i u nich opět objevují brouci. Výbor projedná na následující řádné schůzi další postup.

3. Garážová vrata 1K: JSM informoval výbor, že:

a. 26.09.2017 někdo opět úmyslně poškodil elektroinstalaci garážových vrat, která pak zůstala otevřena.
b. Přivolaný technik informoval JSM, že tato vrata opravuje téměř každých 14 dnů z důvodu přehřívání hnacího motoru, který má najeto více jak 200.000 cyklů. Tento počet je za hranicí jeho technické životnosti a lze očekávat, že během následujících měsíců dojde k nezvratnému opotřebení a poškození. JSM proto navrhl, aby byl již s předstihem objednán do skladových zásob nový motor, neboť jeho dodání bude trvat v řádu týdnů. Dle doporučení technika spol. Altoma máme poptávat motor pro průmyslové využití, neboť stávající verze je někde na půl cesty průmyslovým využitím a využitím v domácí garáži.
Usnesení výboru: Výbor návrh jednomyslně přijal s tím, že požaduje od Správce, aby předložil technicky adekvátní nabídky od Altoma nebo jiného dodavatele.

4. Natření oken: Na základě osobních zkušeností několika členů výboru a též informací od dalších obyvatel NZM – výbor projednal možnost natření vnější strany oken domu, neboť na některých se sloupnul lak až na holé dřevo. To by mohlo vést k nevratnému poškození okenního rámu. Protože vnější část oken je součástí společných prostor, výbor vyzývá členy SVJ, aby jej informovali o stavu svých oken. Výbor na příští schůzi společenství projedná možnost hromadné opravy. Oprava bude provedena pouze tam, kde je to skutečně nezbytné.

5. Teplotní křivka: Na základě podnětů od obyvatel domů zejména v 3J a 7I se výbor usnesl, že požádá pražské teplárny o zvýšení teplotní křivky, neboť má informace, že i při maximálním zapnutí radiátorů je v některých bytech chladno. Výbor současně naopak vyzývá majitele bytu, kteří mají pocit, že jejich byt přetopen, aby si přitáhli ve stoupačkách. Tím ušetříme na spotřebě topné energie.

6. Odvětrání vlhkosti v garážích 2PP: Zejména v letních měsících si obyvatelé stěžovaly na časté hučení ventilátorů v prostorách garáží 2PP. Ventilátory se spouští ve třech případech:

a. Požární poplach
b. Zvýšená koncentrace škodlivých plynů z výfuků aut. (Nenechávejte dlouho stát auto s běžícím motorem!)
c. Zvýšená vlhkost

Odvětrání zvýšené vlhkosti je zajištěno automaticky podle nastavených hladin detektorů. Kalibraci zajistil odborný technik z TECHNISERV, která věc instalovala. Výbor tímto požádá dodavatele, aby zpřístupnil ovládání přes intranet domu a proškolil JSM v ovládání.

7. Zabezpečení objektu: Na základě usnesení schváleném na shromáždění vlastníků SVJ konaném dne 24.01.2017 v bodě 10 projednal předložené cenové nabídky a rozhodl se oslovit společnost TECHNISERV (již pro nás zajistila instalaci a servis detektorů CO v garážích), která dala celkovou nabídku ceně: 824,- Kč. Výbor posuzoval i jednu levnější nabídku se stejnými parametry, ale vyslovil obavu, že u dodavatele, kterým je pouze OSVČ nelze spoléhat na slíbené garance.
Usnesení výboru: Tímto požadujeme od společnosti TECHNISERV, aby předložila návrh smlouvy. Jako podmínky si klademe, aby součástí servisní smlouvy byla zajištěna na vyžádání výborem správa databáze čip/přístupových karet.

8. Zabezpečení objektu (realizace):

  1. Výbor projedná předložený návrh smlouvy na příští schůzi výboru v řádném termínu.
  2. Výbor se jednomyslně usnesl, že vydávání karet pro povolení vjezdu do garáží bude svázáno na počet parkovacích stání. Na každé parkovací stání bude vydána pouze jedna karta.
  3. Výbor se jednomyslně usnesl, že vydávání nových čipů bude současně svázáno s počtem nahlášených osob na evidenčním listu.
  4. Předpokládaný termín spuštění nového systému zabezpečení objektu je prosinec 2017. Po řádném otestování, vyzve výbor členy SVJ, aby se dostavili v předem smluvený čas na předem smluveném místě k výměně čipů a jejich evidenci a dále k vydání parkovacích karet.
  5. Výbor bude průběžně informovat na internetových stránkách členy SVJ o postupujícím průběhu realizace projektu.

9. Požární poplach: V minulém týdnu někdo úmyslně zmáčkl požární tlačítko v prostoru 1K1PP. Tím spustil požární poplach v celém domě. Shodou okolností byl člen výboru JSM přítomen na objektu, takže provedl kontrolu místa a zrušení poplachu. Mezi tím přijeli hasiči. Šlo opět o zbytečný výjezd způsobený vandalismem.
JSM informoval, že v případě poplachu je postup takový, že se musí doběhnout řídící jednotce (nebo ovládacím panelům u vrat), zjistit místo poplachu. Dojít na místo poplachu. Ověřit, zda skutečně hoří či nikoliv. Následně se vrátit k ovládacímu panelu a zrušit poplach. To může trvat i několik desítek minut – s ohledem na to, jak je náš objekt velký. Během tohoto času většinou dojde k výjezdu hasičů.
JSM proto navrhl výboru, zda by možné u SPL Servis. poptat přístup k ovládací jednotce přes mobilní aplikaci, aby byl proces efektivněji.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu.

Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.
Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM) a jeho stručná verze bude zveřejněna na nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM).

Termín následující schůze výboru je stanoven na 18. 10. 2017 v 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 03. 10. 2017 zapsal Jan S. Marek
Dne 5. 10. 2017 ověřil Pavel Korman

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20171003-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.