Provozní řád podzemních garáží

I. Úvodní ustanovení

1.         Zaparkování vozidel je umožněno na očíslovaném otevřeném či uzavřeném garážovém stání, které je umístěno v prvním podzemním a druhém podzemním podlaží domů na adrese Mattioliho 3274/1, 3, 5 a 7.

2.         Garážovým stáním se rozumí otevřené parkovací stání nebo uzavřené parkovací stání, které je uzamykatelné, vždy ale řádně označené pořadovým číslem, které je určené pro zaparkování osobního motorového vozidla do povolené hmotnosti 3500 kg.

3.         Prostory garážových stání nejsou vytápěny.

4.         Větrání podzemních garáží je přirozené, odsávání výfukových plynů a zplodin je v případě překročení povolených limitů zajištěno vzduchotechnických zařízením.

5.         Protipožární ochrana je zajištěna rozmístěním ručních hasicích přístrojů na zdech podzemních garáží v rovnoměrné vzdálenosti od sebe, tak aby tyto pokryly veškerou plochu podzemních garáží a vodovodních hydrantů napojených na samostatné potrubí, elektrickou požární signalizací (EPS) napojenou na pult centrální ochrany Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy.

6.         V každém patře podzemních garáží jsou dva nouzové východy určené jako únikové cesty v případě požáru.

7.         Přístup do prostorů podzemních garáží je umožněn 24 hodin denně příjezdovou cestou z Mattioliho ulice garážovými vraty pro vjezd a výjezd, a to na čip a dále je umožněn vstup z každého domu Společenství vlastníků Park Hostivař (dále jen „společenství“) samostatnými dveřmi  uzavřenými na čip. Vstup do prostor podzemních garáží je určen pouze pro vlastníky nebo nájemce (dále též „uživatele“) garážových stání a jejich rodiny a domácí zvířata, příp. pro soukromé návštěvy či osoby provádějící opravu, úpravu, modernizaci či rekonstrukci v bytě uživatele, ale tito vždy za osobního dohledu uživatele bydlícího v domě společenství. Výše uvedené přístupy plní i funkci nouzových východů.

 

II. Obecná práva a povinnosti v podzemních garážích

1.         Provozní řád vychází ze znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikací, v platném znění. Zejména je nutné dbát na dodržování pravidla přednosti vozidel jedoucích zprava.

2.         Ustanovení provozního řádu podzemních garáží se vztahuje na všechny vlastníky a  oprávněné nájemce garážových stání a dále na osoby vyjmenované v čl. I. odst. 7 větě druhé.

3.         Provoz podzemních garáží je samoobslužný na dálkový ovladač.

4.         Ve všech prostorách podzemních garáží je zakázán vjezd a parkování vozidel na alternativní palivo (LPG: propan-butan, zemní plyn) a vozidel, jejichž rozměry překračují max. výšku vozidla 1,95m. a hmotnost 3500kg.

5.         Ve všech prostorách podzemních garáží je stanovena nejvyšší povolená na rychlost 10 km/hod.

6.         Vozidla přijíždějící do podzemních garáží mají vždy přednost vozidly vyjíždějícími podzemních garáží, jinak platí přednost zprava a to i v případě vyjíždění z konkrétního garážového stání.

7.         V prostorách podzemních garáží je přísně zakázáno parkování mimo vyznačená stání, zejména na zešikmených plochách či v jiných prostorech označených podélnou žlutou čárou zvýrazněnou na podlaze.

8.         Po zaparkování vozidla musí být ihned vypnut jeho motor a může být nastartován až těsně před jeho odjezdem.

9.         Zaparkované vozidlo nesmí být v prostoru stání umýváno, není dovoleno provádět na vozidle větší opravy a doplňovat pohonné hmoty či olej, je povoleno doplňovat kapalinu do odstřikovačů vozidla.

10.       V prostorách podzemních garáží není dovoleno na vozidlech provádět opravy většího rozsahu, které by omezovaly ostatní uživatele.

11.       Vozidlo zaparkované na otevřeném či uzavřeném garážovém stání musí být umístěno vždy tak, aby byl umožněn bezproblémový příjezd a odjezd ostatních vozidel včetně nastupování i vystupování z vozidla.

12.       Pěší uživatel se musí v prostorách podzemních garáží pohybovat s maximální opatrností a obezřetností, musí mít na paměti to, že se pohybuje v prostorech a častým výskytem jedoucích motorových vozidel.

13.       Zdržování se osob bez oprávnění ke vstupu do prostoru podzemních garáží je zakázáno.

14.       Uživatel nese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užíváním vyhrazeného místa a společných prostor podzemních garáží a porušováním tohoto provozního řádu.

 

III. Práva a povinnosti společenství

1.         Společenství rozhoduje o všech stavebních úpravách prováděných v a na garážových stáních. Přihlíží přitom k účelnosti a vyžaduje písemný souhlas vlastníků sousedních stání s navrhovanými úpravami. Bez souhlasu Společenství jsou veškeré úpravy garážových stání zakázány a případné nepovolené úpravy je vlastník povinen odstranit na své náklady.

2.         Společenství je oprávněno provádět kontroly dodržování všech ustanovení tohoto provozního řádu. V případě hrubého porušování provozního řádu stanovuje opatření k nápravě. Kontrolou může pověřit též zástupce správcovské společnosti.

3.         Dále společenství zajišťuje v příslušných termínech provedení požárních revizí a revizí technických zařízení umístěných v prostorách podzemních garáží.

4.         Prostřednictvím výboru společenství oznamuje společenství termín úklidu minimálně 7 dní předem na vývěsce u vchodu do jednotlivých domů. Úklid prostoru podzemních garáží zajišťuje společenství prostřednictvím výboru dle potřeby 1x až 2x ročně strojním mytím, které provádí domovník či správcovská firma. Vlastníci jsou povinni v ohlášených termínech uvolnit plochy otevřených garážových stání.

5.         Vývěsky, nápisy a jiná informační zařízení, jako např. reklamy či bannery, mohou být umístěna v prostorách garážových stání jen se souhlasem společenství.

6.         Společenství informuje o kontaktech na výbor společenství, správcovskou firmu i domovníka, a to na nástěnkách umístěných u každého vchodu do každého z domů.

 

IV. Práva a povinnosti uživatelů garážových stání

1.         Uživatelé garážových stání jsou povinni uposlechnout pokynů výboru společenství, správcovské firmy či domovníka v rámci prováděné kontroly dodržování tohoto provozního řádu.

2.         Uživatelé jsou povinni v prostoru podzemních garáží důsledně dodržovat tento provozní řád a požární předpisy, zvláště pak zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

3.         Uživatelé nesmí skladovat v otevřených či uzavřených garážových stání hořlavé, výbušné, toxické či jinak nebezpečné látky, ani předměty, které by byly příčinou vzniku požáru v domě. Je třeba připomenout, že podzemní garážové prostory jsou zkolaudovány k parkování vozidel a není vhodné v nich nic skladovat.

4.         V podzemních garáží je dále zakázáno:

a)         konzumovat alkoholické nápoje nebo užívat omamné či psychotropní látky,

b)         provádět jakékoli stavební nebo jiné úpravy garážových stání bez předchozího povolení společenství či výboru pokud byl k tomuto zmocněn (společenství či výbor si vyhrazují právo uzavřít smlouvu s odbornou firmou, která provede odstranění takové změny na náklady uživatele, který tento zákaz porušil),

c)         zdržovat se po dobu delší než je nezbytně nutná v podzemních garážích,

d)        stání vozidel na nevyhrazených místech bránících v plynulosti provozu,

e)         parkovat na parkovacích stáních, ke kterým nemá uživatel oprávnění,

f)         volného pohybu zvířat,

g)         volného odkládání věcí,

h)         vozidlo po dobu parkování zakrývat ochrannou fólií.

 

5.         V podzemních garážích jsou uživatelé povinni zejména:

a)         zachovávat čistotu, v případě znečištění neprodleně odstranit znečištění na své náklady,

b)         neobtěžovat ostatní uživatele nadměrným hlukem,

c)         nezanechávat zbytečně puštěný motor,

d)        při opuštění dopravního prostředku je každý uživatel povinen zajistit ho proti krádeži, uzamknout uzavřené garážové stání, za případné škody krádeží neručí společenství uživatelům garážovým stání,

e)         dbát zvýšené bezpečnosti vlastní i ostatních osob a dodržovat dopravní předpisy,

f)         nepoškozovat jakýkoliv majetek,

g)         dodržovat požární řád domu,

h)         neumožňovat vědomě vstup a vjezd cizím osobám a nezapůjčovat čipovou kartu neoprávněných osobám, v případě, že se tak stane, přebírá taková osoba svou plnou zodpovědnost za tuto osobu,

i)          při poruše vjezdových vrat je uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit výboru společenství či domovníkovi,

j)          dodržovat tento garážový řád a další předpisy vydané společenstvím.

 

6.         Odpovědnost za volně odložené věci ve vozidle nese výhradně vlastník vozidla. Škody vzniklé na vozidle (pohybem ostatních vozidel, krádeží apod.) vyřizuje uživatel osobně s pojišťovnou v rámci vlastního sjednaného pojištění, včetně nahlášení škody Policii ČR.

7.         V době od 22.00hod. do 6.00hod. jsou uživatelé povinni dodržovat noční klid.

8.         Uživatel je povinen oznámit výboru společenství či domovníkovi bez zbytečného odkladu veškeré závady v prostorách podzemních garáží, které by mohly ohrozit bezpečnost provozu.

 

V. Bezpečností a hygienické podmínky

1.         Je zakázáno v areálu podzemních garáží odstraňovat ochranné kryty z elektronického zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické instalace či bezdůvodně sahat a manipulovat s hasicími přístroji, magnetickými dveřmi, ventilací, osvětlením či pohybovými čidly.

2.         Větrací otvory a ventilační zařízení je zakázáno uzavírat nebo zastavovat.

3.         Je přísně zakázáno v podzemních garáží na podlahách či zdech vykonávat tělesnou potřebu či močení, to platí i ohledně domácích zvířat uživatelů, kteří jsou za jejich chování plně zodpovědní.

      

VI. Závěrečná ustanovení

1.         Společenství neručí za škody způsobené na majetku a zdraví uživatelům, jejich rodinným příslušníkům či návštěvám, které se stanou v podzemních garáží pod domy na adrese Mattioliho 3274/1, 3, 5 a 7, Praha 10, pokud tyto nebyly prokazatelně způsobeny společenstvím.

2.         Tento provozní řád pro užívání podzemních garáží schválil výbor Společenství vlastníků jednotek Park Hostivař Mattioliho 3274, IČ:  285 19 256, se sídlem: Mattioliho 3274/7, 106 00 Praha 10, na svém zasedání konaném dne 2. května 2012.

3.         Tento provozní řád pro užívání podzemních garáží nabývá účinnosti dne 2.5.2012.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..