Zápis z jednání výboru konaného dne 26.11.2014

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU Č. 26 / 2014

Přítomni: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Miroslava Voříšková (MV), Michal Zamrazil (MZ), Jan Marek (JM)

Nepřítomni: Michaela Třísková (MT)

 1. Jednání:

  • Volba předsedajícího: PK

  • Volba zapisovatele: TM

  • Volba ověřovatele: MZ

  • Podpis zápisu ze schůze výboru č. 25 / 2014

  • Schválení programu jednání

Hlasování: pro návrh byli PK, KP, MZ, MV a TM, proti návrhu nebyl nikdo, zdržel se JM. Návrh byl přijat.

 1. Revize úkolů z minulé schůze výboru č. 25 / 2014

  • Všechny úkoly z předchozí schůze byly splněny, nebo jsou dále řešeny v následujících bodech.

 1. Předložení kritérií k diskusi pro výběr správní firmy

  • Primární předložené návrhy:

   1. Správa společných částí domů a pozemků

   2. Zajišťování provozu domů a pozemků včetně technických zařízení a společných částí technických sítí

   3. Vedení přehledné evidence příjmů a výdajů spojených se spravovaným majetkem SVJ

   4. Zajišťování vedení evidence plateb SVJ na náklady spojené se správou společných částí domů a pozemků, vybírání záloh na tyto náklady, vyúčtování záloh

   5. Upomínkové řízení za neplatiči (zaslání I. A II. upomínky včetně vyčíslení penále)

   6. Vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace, včetně archivace

   7. Úhrady zálohových faktur: platby faktur za služby (vodné, odvoz odpadů, elektřina společných prostor, atd.)

   8. Úhrady faktur dle uzavřených smluv (po odsouhlasení výborem)

   9. Vedení účetnictví, zpracování daňových přiznání a podání na ČSSZ, VZP, atd.

   10. Průběžné měsíční zpracování skutečného CASH FLOW, zasílání účetních sestav každý měsíc v elektronické podobě, součástí sestavy bude i aktuální seznam neuhrazených faktur + datum splatnosti

   11. Sledování a upozornění na veškeré revize, technická podpora při jejich zajištění, průběžný přehled revizí, jejich termíny, předpokládané náklady, na vyžádání výboru dodaní do týdne požadované sestavy tohoto bodu

   12. Schopnost číst data z bankovního účtu u KB a FIO

   13. Roční výhledová rozvaha předpokládaných příjmů a nákladů, abychom věděli, jak velké finanční prostředky máme k dispozici na nepředvídatelné výdaje

   14. Součinnost s TECHEM jakožto budoucí odečítací firmou bez dalších vícenákladů, je zbytečné, abychom platili něco navíc kromě nákladů na samotný odečet a rozúčtování, které má dělat samotný TECHEM

   15. Dostupnost na telefonu 24 hodin denně a připravenost řešit neodkladné záležitosti a to kdykoliv

  • Doporučené předložené návrhy:

   1. Beznákladový účet u KB

Hlasování: pro návrh byli PK, KP, MZ, MV, JM a TM, proti návrhu nebyl nikdo, nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat.

  • Na základě výše uvedené definice SCOPE zaslat do 5. 12. 2014 oslovení správcovských firem, odpovídá PK.

 1. Návrh

  • Návrh, aby JM byl v rámci činnosti pro výbor zbaven „administrativní, technické a hlavně kontrolní činnosti“ a vykonával pouze činnosti, ke kterým se zavázal smluvně (vedení webových stránek), nebo kterými ho výbor výslovně pověří.

Hlasování: pro návrh byli PK, KP a TM, proti návrhu byli MV a JM, zdržel se MZ. Návrh byl přijat.

  • Na základě výše uvedeného bude veškeré platby faktur ověřovat MZ.

 1. Revize gravitačních vrat SOMATI

  • Výbor souhlasí s provedením pravidelné roční revize gravitačních protipožárních vrat, předpokládaná cena cca 30000 Kč bez DPH.

Hlasování: pro návrh byli PK, KP, MZ, MV, JM a TM, proti návrhu nebyl nikdo, nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat.

 1. Revize hydrantů, hasicích přístrojů, průchodek a ventilačních klapek

  • Výbor souhlasí s provedením plánované revize v roce 2014, předpokládaná cena do 26842 Kč bez DPH za podmínky vzdání se jakýchkoliv případných finančních pohledávek ze strany dodavatele vůči SVJ.

Hlasování: pro návrh byli PK, KP, MZ, MV, JM a TM, proti návrhu nebyl nikdo, nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat.

 1. Úklidový stroj

  • Pan domovník (Roman Hrouda, dále v textu jen RH) informoval výbor, že úklidový stroj se s nástupem nové úklidové firmy nepoužívá. Tím pádem dochází k rychlému zastarávání baterií, které jsou v současnosti již nepoužitelné. Na dotaz informoval, že stroj využíval v minulosti jen výjimečně. V současnosti vůbec. RH dává výboru k diskuzi, zda stroj zachovat, nebo prodat za zbytkovou cenu bez baterií. JM navrhuje stroj prodat, dokud má ještě alespoň nějakou cenu, nákup nových baterií by vyšel na 15680 Kč bez DPH, návratnost takové investice je za současného stavu mizivá.

  • Výbor pověřuje RH zjištěním prodejní ceny úklidového stroje do 17. 12. 2014 (termín příští schůze výboru).

Hlasování: pro návrh byli PK, KP, MZ, MV, JM a TM, proti návrhu nebyl nikdo, nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat.

 1. Výpověď 1.RTN a uzavření smlouvy s TECHEM

  • S ohledem na skutečnost, že v domě byla provedena výměna měřidel za radiová, dává MV a JM podnět výboru, aby ukončil smlouvu s 1.RTN a uzavřel smlouvu s TECHEM na odečtové a rozúčtovací služby.

  • Návrh smlouvy o odečtech a rozúčtování od TECHEM zajistí TM a rozešle ostatním členům k připomínkování do 5. 12. 2014.

  • V návaznosti na výše uvedené MV připraví návrh dohody o ukončení smlouvy s I.RTN a pro případ neakceptace návrh výpovědi.

 1. Převzetí dokumentů účetnictví do archívu SVPH

  • Výbor konstatuje, že nebyl v čas správcem informován o skutečnosti, že s ukládáním účetních dokumentů u správní firmy Jiviš, s. r. o. vznikne SVPH vícenáklad. Konkrétně za rok 2013 správce naúčtoval 2420 Kč bez DPH. Tato částka je uvedena na faktuře č. 141942 (dodavatel Jiviš, s. r. o.). Výbor s uhrazením této částky nesouhlasí.

Zdůvodnění: Podle vyjádření pana Šímy, tato položka nebyla nikdy před tím účtována a není zahrnuta do ceny správy domu. JM: „Není to tedy dle mého názoru předmětem smlouvy. Pokud by to bylo předmětem smlouvy, bylo by to zahrnuto do ceny správních služeb. Navíc téměř rok podstatná část běžně hrazených prostředků na správu domu je vynakládána na služby, které neodebíráme. Dále usnesením výboru bylo odsouhlaseno, že správce má povinnost předložit cenovou nabídku na jakoukoliv službu, kterou by nám chtěl dodat a to i kdyby chtěl čerpat povolený limit 10000 Kč/činnost dle smlouvy.“

  • Výbor pověřuje správce, aby předal výboru veškeré účetní doklady až po rok 2013. Účetní doklady budou archivovány v trezoru SVPH. K předání dojde na adrese Mattioliho 3274/1, Praha 10 v předem dohodnutém termínu s PK, nebo TM. Konkrétní den nechť navrhne správce. Nejpozději však do 14 dnů ode dne zveřejnění zápisu. Při předání bude podepsán předávací protokol. Za výbor dokumenty převezme PK, nebo TM.

Hlasování: pro návrh byli PK, KP, MZ, MV, JM a TM, proti návrhu nebyl nikdo, nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat.

 1. SPL

  • Schvaluje se revizní oprava dle předložené cenové nabídky v částce 40158 Kč bez DPH a v částce 64818 Kč bez DPH. Jedná se o opravy bezpečnostní prvku EPS, ACS, NO a garážových vrat I.

Hlasování: pro návrh byli PK, KP, MZ, MV, JM a TM, proti návrhu nebyl nikdo, nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat.

 1. Voda (MV, paní Gottwaldová a pan Mazánek)

  • Výbor žádá po panu Vlasákovi odborné přezkoumání technického stavu stoupaček vedoucích přes byt č. 53 v domě Mattioliho 3274/5, kde jsou nejmarkantnější vady. Nechť předloží cenovou nabídku. Toto zajistí JM. Výbor pověřuje PK a KP odsouhlasením ceny diagnostiky a případné opravy a uzavření případné smlouvy.

 1. Revize technického stavu budovy SVPH

  • Předběžným zkoumáním technického stavu budovy bylo zjištěno, že jsou zde rozpory mezi fyzickým provedením a projektovou dokumentací skutečného provedení. Na tuto skutečnost upozornil nezávisle pan Hrouda a pan Vlasák. Pan Hrouda zdokumentoval praskliny na fasádě a konstrukci domu – http://data.svph.cz/popraskane-zdi/. Pan Vlasák informoval, že při prvotním prohledání nesouhlasí parametry izolace vnější fasády. Přislíbil, že provede se statikem další ohledání stavby.

  • Výbor objednává u pana Vlasáka cenovou nabídku na podrobnou analýzu technického stavu objektu SVJ.

 1. Termín následující schůze

  • 17. 12. 2014 v 18:30 v Rotondo

Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu.

Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.

Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM) a jeho stručná verze bude zveřejněna na nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM).

Dne 26. 11. 2014 zapsal Tomáš Moudrý

Dne 1. 12. 2014 ověřil Michal Zamrazil

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20141126-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..