Domovní řád

Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v obytném bytovém domě, v zájmu lepšího sousedského soužití a zajištění podmínek řádného užívání bytů, nebytových prostorů, společných prostorů a zařízení domu vydává Společenství vlastníků Park Hostivař se sídlem Mattioliho 3274 tento domovní řád:

Část I.: OBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. 1: Užívání bytů (místností nesloužících k bydlení)

1. Základní práva a povinnosti pronajímatelů prostor v nemovitostech a správců nemovitostí (dále jen správce) a občanů i organizací při užívání pronajatých bytů upravuje občanský zákoník a při užívání nebytových prostorů (místností nesloužících k bydlení) zákon o nájmu a pronájmu nebytových prostor.

2. Správce domu (v převážné většině případů mandatář vlastníka nemovitosti jako mandanta) je povinen zajistit uživateli bytu (místností nesloužících k bydlení) plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu (místnosti nesloužící k bydlení). Zejména je povinen udržovat a podle možností i zlepšovat, provádět řádnou údržbu domu a jeho zařízení a zajišťovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu (místností nesloužících k bydlení).

3. Vlastník či uživatel bytu (místnosti nesloužící k bydlení) je povinen užívat jej, společné prostory a zařízení domu řádně a podle jejich určení, řádně používat služeb poskytovaných spolu s užíváním a zachovávat všechny předpisy o užívání bytového a domovního majetku. Je povinen dodržovat  zásady sousedského soužití a ustanovení tohoto domovního řádu a vytvářet tak společně se správcem domu podmínky zaručující všem obyvatelům domu nerušené užívání bytů, místností nesloužících k bydlení (uživatel respektive vlastník) je povinen pečovat o ochranu majetku jak vlastního, tak i vlastníka nemovitostí před jakýmkoliv poškozením.

4. Vlastník resp. uživatel bytu (místnosti nesloužící k bydlení) nesmí provádět stavební úpravy ani jiné podstatné změny v prostorách a na zařízení bez předchozího souhlasu správce, a to ani na svůj náklad. Je-li podle zvláštních předpisů  (stavební řád) k takové úpravě nebo změně třeba souhlasu orgánů státní  správy nebo jiné organizace, musí si vyžádat též tento souhlas.

Jedná se zejména o zavádění nebo změnu vodovodního, elektrického, plynového a jiného vedení, odstraňování a vyměňování topných těles, zazdívání nebo prorážení oken, přemisťování dveří, odstraňování nebo zřizování příček apod.

Výbor popř. správce může žádat, aby věci upravené bez jejich souhlasu byly uvedeny ve stanovené lhůtě do původního stavu. Vlastník resp. uživatel bytu (místnosti nesloužící k bydlení) odpovídá za případnou škodu, která vznikne neodborným provedením změn a úprav. Zřízení a připojení odběrního elektrického zařízení nebo zřízení a připojení odběrného plynového zařízení je vlastník resp. uživatel bytu (místnosti nesloužící k bydlení)  jako odběratel povinen předem projednat s příslušným energetickým, popřípadě plynárenským podnikem. Souhlas správce domu ke zřízení a připojení odběrního elektrického zařízení je třeba jen tehdy, jestliže v domovním objektu není ještě elektřina  odebírána ani jedním oprávněným odběratelem, to platí obdobně též při zřízení a připojení odběrního plynového zařízení. Zřizovat rozhlasové a televizní antény, resp. reklamní nebo firemní štíty na střechách, balkonech, lodžiích a fasádách (satelitní anténové kotouče) domu lze jen po projednání se správcem, a to postupem s ním dohodnutým.

5. Správce je oprávněn provádět stavební úpravy nebo jiné podstatné změny v bytě (místnostech nesloužících k bydlení) jen v dohodě s jeho vlastníkem. Vlastník či uživatel musí však provedení úprav neřízených státním orgánem (státní stavební dozor) a nutných oprav plynoucích z udržovací povinnosti správci strpět.

6. Vlastník resp. uživatel bytu (místnosti nesloužící k bydlení) je povinen umožnit pověřenému zástupci správce, aby provedl prohlídku bytu a jeho zařízení ve vhodné, předem sjednané době. Rovněž je povinen učinit taková opatření, aby v případě nutnosti, nebezpečí vzniku škody na majetku nebo životech či zdraví lidí (tj. např. při poruše vodovodního nebo plynového potrubí nebo elektrického vedení, při požáru, povodni a jiné živelní pohromě) zajistil v co nejkratší době  otevření bytu, tj. např. zejména při delší nepřítomnosti mohl být vyrozuměn, ponechal klíče u sousedů, zajistil účast bezpečnostní služby apod.

 

Čl. 2: Udržovací povinnosti uživatele bytu (místnosti nesloužících k bydlení)

1. Vlastníci bytů (nebytových prostorů) jsou povinni zajišťovat na své náklady řádné a včasné provádění veškeré údržby a oprav v bytě a všechny práce spojené s obvyklým udržováním bytu, jeho příslušenství a vybavení. Dále pak přispívají na údržbu a opravy společných prostor, konstrukcí a zařízení domu, jejichž jsou spoluvlastníky, dohodnutou částku do fondu oprav, který podle dále uvedených zásad obhospodařuje správce.

2. Vlastník resp. uživatel bytu je povinen na své náklady odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám, nebo jež způsobily osoby, které s ním bydlí, resp. byly u něj na návštěvě.

3. Vlastník resp. uživatel bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu správci potřebu těch oprav, které je povinen vlastník domu provádět na svůj náklad.

4. Nepostará-li se vlastník, resp. uživatel bytu o včasné provedení drobných oprav a obvyklé údržby bytu nebo neodstraní-li závady, za které odpovídá, má správce právo učinit tak po předchozím upozornění vlastníka resp. uživatele na jeho náklad sám.

 

Čl. 3: Úhrada za užívání bytu (místností nesloužících k bydlení) a za služby s tím spojené

1. Správce je povinen písemně oznámit novému vlastníkovi bytu (nebytového prostoru) výši fondu oprav a záloh na služby a všem vlastníkům oznamovat případné změny i výši doplatku nebo přeplatku vyúčtovaných nákladů a plateb za služby.

2. Vlastník, resp. uživatel bytu (nebytových prostor) je povinen oznámit správci nejpozději do jednoho měsíce skutečnosti rozhodné pro stanovení výše předpisu plateb (fondu oprav a úhrad za služby), které jsou spojené s užíváním bytu (nebytového prostoru).

 

Část II.: ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
Čl. 4 Užívání společných prostor a zařízení

1. Společných prostor a zařízení, jimiž se rozumějí všechny prostory a zařízení, které nejsou na základě platné smlouvy  z titulu  vlastnického práva oprávněně  užívány jedním nebo  více (vlastníky či uživateli), se užívá jen k účelům, ke kterým byly určeny. Vchody, chodby a schodiště, dvory a jiné společné prostory se udržují volné.

2. Pronajímatel popř. správce zajišťuje  pořádek a čistotu ve společných prostorách domu, pokud se vlastníci či uživatelé bytů dobrovolně nezaváží k provádění těchto prací. O čistotu a pořádek v prostorách, které jsou smluvně  pronajaty k užívání nájemci nebo ke společnému užívání jen několika uživatelům, starají se tito uživatelé. Způsobí-li mimořádné znečištění společných prostor nebo chodníku vlastník či uživatel bytu (nebytového prostoru) nebo jiná zjištěná osoba, jsou povinni toto znečištění neprodleně odstranit, jinak bude odstraněno na jejich náklad pronajímatelem popř. správcem. Jestliže znečištění vzniklo provozem (např. přísunem nebo odsunem materiálu, zboží apod.) obchodní, stavební či jiné organizace, musí být odstraněno tím, kdo znečištění zavinil nebo z jehož provozu vzniklo, v pochybnostech ten, kdo užívá v domě nebytový prostor nebo byt. Nelze-li zjistit, kdo za znečištění odpovídá, musí znečištění odstranit správce na náklady domu.

3. Smetí a odpadky se vysypávají pouze do nádob k tomu určených a takovým způsobem, aby byla zachována co největší čistota. Nádoby na  tuhý domovní odpad (popelnice) musí být umístěny na místě přístupném obyvatelům domu, kde nezpůsobují hygienické nebo estetické závady a  odkud lze nádoby bez zvláštních obtíží a časových ztrát vynášet ke sběrným vozům. Předměty, které nesmějí být do sběrných nádob ukládány, určuje řád pro odvoz domovních odpadků. Zejména není dovoleno do sběrných nádob sypat suť, posekanou trávu, suroviny určené pro lidový sběr apod.

4. Domovní světlíky musí být udržovány v čistotě. Není dovoleno je přepažovat, ukládat v nich palivo nebo jiné předměty, odhazovat do nich odpadky a vyklepávat do nich jakékoliv předměty. Vyčištění světlíku musí zajistit v případě potřeby správce domu. Je-li znečištění světlíku způsobeno určitým vlastníkem či uživatelem, pak je povinen toto vyčištění uhradit na vlastní náklady.

5. Větrání bytů do vnitřních prostorů domu je zakázáno, pokud k tomu nejsou tyto prostory určeny (např. některé pavlače).

 

Čl. 5: Zajištění pořádku a čistoty v domě

1. Pronajímatel popř. správce je povinen zajistit pořádek a čistotu ve společných prostorách domu a na přilehlých nemovitostech, pokud nebude dohodnuto jinak. Zajišťuje  zejména mytí a stírání schodů a chodeb, zametání dvora, udržování čistoty ve společných prostorách ve sklepě a na půdě, čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří, výtahové šachty a kabiny, osvětlování schodiště, chodeb a jiných obecně přístupných prostor v domě, dohlížení na společná zařízení domu, dozor nad prováděním řemeslných a jiných prací objednaných správcem, čištění chodníků přilehlých k nemovitosti a cest vedoucích od ulice ke vchodu do domu a ke společným prostorám a zařízením domu, odstraňování sněhu a náledí a posypávání zdrsňujícím materiálem, nikoliv solí, škvárou a popelem (vyhl. č. 5/1985 Sb. OZV HMP, o čistotě v hlavním městě  Praze, v platném znění).

2. Schody a chodby je nutno mýt podle potřeby, nejméně však jednou za 14 dní, dvakrát týdně je vlhkým hadrem stírat a čistit zábradlí a výtahové kabiny, jednou za 14 dní čistit schody do sklepů, volné prostory ve sklepě, dvory, balkony (pokud nejsou smluvní součástí bytů nebo nebytových prostorů), alespoň jednou za čtvrt roku čistit schodišťová okna, osvětlovací tělesa, výtahové šachty a ostatní společné prostory, příslušenství a zařízení. Rozsah a četnost úklidu upravuje dohoda o provedení práce.
Čl. 6 Informační zařízení v domě

1. Vývěsky a nápisy a jiná informační zařízení (např. neonové a jiné reklamy) mohou být umístěny na domech a uvnitř domu jen se souhlasem vlastníka resp.  správce domu, případně o tom musí být sepsána nájemní smlouva. Je-li k tomu třeba souhlas státního orgánu, musí být předem vyžádán.

2. Jakmile právo na umístění informačního zařízení zanikne, odstraní je jeho vlastník a uvede svým nákladem vše do původního stavu.

3. V domech s více jak 2 byty (nebytovými prostorami) je správce povinen každou bytovou či nebytovou jednotku označit řadovým číslem. Rovněž je povinen označit každé podlaží. Dále musí uvést správce domu a jeho adresu, jména osob (firmy) provádějící úklid domu, přilehlých nemovitostí a čištění chodníků.

4. Vlastníci a uživatelé bytů a nebytových prostorů jsou povinni v blízkosti svých zvonků vyznačit své jméno a jména podnájemníků, resp. označení firmy. Zvonkové tablo u vchodu do domu je předmětem údržby správce, povinnost označit příslušný zvonek je však povinností vlastníka, resp. uživatele.

5. Správce umístí na viditelném místě nástěnku, na které budou vlastníci a uživatelé bytových i nebytových jednotek informováni o spojení na správce domu, policii, hasiče, lékaře, o opatřeních správce při provozu, opravách a údržbě domu, o havarijní – poruchové službě.

 

Čl. 7 Ostatní zařízení v domě

1. Ke komínovým dvířkům, k hlavním uzávěrům vody a plynu, kanalizačním čistícím otvorům a jiným podobným zařízením, pokud jsou ve společných prostorách, musí být vždy zajištěn volný přístup. Jsou-li tato zařízení v místnostech určených k výhradnímu užívání uživateli, bytu nebo nebytové prostory, musí být učiněna taková opatření, aby k nim byl v případě nutnosti přístup i za nepřítomnosti uživatele, bytu nebo příslušníků jeho domácnosti nebo po skončení provozu v provozních nebytových prostorách.

2. Osoba, která uzavřela domovní uzávěry vody, plynu apod., musí zajistit, aby jejich uzavření a opětné otevření bylo všem vlastníkům a uživatelům bytů a nebytových  prostor oznámeno. 

 

Čl. 8: Klíče a jejich užívání

1. Každý vlastník či uživatel má právo na čipy od hlavních vstupních dveří do domu a klíče od společných prostor. Další klíče a čipy si vlastník či uživatel může opatřit prostřednictvím správce na svůj náklad a bez nároku na náhradu.

2. Čip k domovním dveřím může být jen výjimečně a se souhlasem správce zapůjčen osobě, která v domě nebydlí (např. nebydlí-li manželé společně, při ošetřování nemocného příbuzného, pošťákovi, při donášce novin do bytů apod.). Každý je povinen vždy za sebou dveře uzavřít.

 

Čl. 9 Otevírání a zavírání domu

1. Dům bude uzavřen trvale. V době, kdy má být dům uzavřen, musí být uzavřeny všechny vchody.

 

Čl. 10 Osvětlení domu

1. V době, kdy je dům otevřen, osvětlují se hospodárně všechny vchody, schody a veřejně přístupné chodby v domě a také přístupy k domu, pokud je to nezbytné, a to podle potřeby tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob.

 

Čl. 11 Vyvěšování a vykládání věcí

1. V oknech a na balkonech obrácených do ulic a na náměstí se nesmí vyvěšovat a vykládat prádlo, peřiny a jiné předměty. Proto není dovolena na balkonech a oknech do ulice a na náměstí instalace rámcových konstrukcí na věšení prádla a apod. Výjimku může povolit v odůvodněných případech obvodní úřad. Předměty nečisté, nevzhledné nebo zapáchající není dovoleno vyvěšovat a vykládat ani v ostatních oknech a na balkonech. Je třeba dbát, aby voda z prádla nestékala a aby vyvěšené věci nestínily okna jiných uživatelů bytů.

2. Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to,  aby voda nestékala a nesmáčela zdi.

 

Čl. 12 Klepání a čištění

1. Vyklepávat a vytřepávat jakékoliv předměty je dovoleno pouze na místech k tomu určených, vzdálených co nejvíce od oken obytných místností. Znečištěný prostor musí vlastník či uživatel bytu uvést do pořádku.

2. Na balkonech obrácených do dvora je přípustné pouze klepání šatů a kartáčování šatů, nikoliv však tehdy, jde-li o balkon nad průchodem užívaným veřejností.

3. Na chodbách, schodištích, z oken a do světlíku není dovoleno čistit obuv, šatstvo ani jiné předměty.

 

Čl. 13 Domácí zvířata

1. Směrnice o chovu zvířat a jeho rozsahu stanoví zvláštní předpis – obecně závazná vyhláška obecního úřadu o chovu a držení psů, koček a jiných zvířat na území obce.

 

Čl. 14 Klid v domě

1. Uživatelé bytů a nebytových prostorů jsou povinni učinit vhodná opatření a trvale se chovat tak, aby sami ani osoby, které s nimi bydlí, bez oprávněného důvodu neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem.

2. Právo na nerušený odpočinek po práci vyžaduje, aby v době nočního klidu, to je od 22.00 do 07.00 hodin, bylo zabráněno jakémukoliv hluku. V této době není vůbec dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat vysavačů prachu a jiných hlučných přístrojů a vykonávat jakoukoliv činnost působící hluk. Rovněž je třeba zejména v době nočního klidu ztlumit rozhlasové a televizní přístroje, gramofony apod.,  aby hluk nepronikal do okolí. Pokud někteří vlastníci, popř. uživatelé bytů pracují v nočních směnách, je třeba na jejich upozornění omezit hluk v okolí jejich bytů i ve dne.

3. Pro provozní místnosti platí v tomto směru zvláštní předpisy, případně provozní podmínky podniku, vydané v mezích platných předpisů. Při porušení klidu v domě projedná stížnosti správce v dohodě s příslušnými orgány.

 

Část IV.: SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 15 Pronajímatel

1. Tento domovní řád je vydáván pro potřeby domu (nemovitosti) činžovního, v němž jsou užívány byty a nebytové prostory, které jsou ve vlastnictví soukromých osob. (Společenství vlastníků bytů, vytvořených na podkladě zákona o vlastnictví bytů, vlastnící též společně a nerozdílně kromě svého vlastního bytu či nebytového prostoru i společné konstrukce, zařízení a prostory nemovitosti).

2. Pod pojmem pronajímatel je třeba rozumět vlastníka nemovitosti. Správce nemovitosti je většinou podnikatel (firma), který se zvolenými zástupci Společenství vlastníků Park Hostivař se sídlem Mattioliho 3274, uzavřel příslušnou smlouvu o obstarání správy nemovitosti (mandátní smlouva).

 

Čl. 16 Požární bezpečnost

Všichni obyvatelé domu jsou povinni dodržovat Požární řád. Je přísně zakázáno kouřit a používat otevřený oheň ve všech společných prostorách domu, zejména v parkovacích a garážových stání. Objekt je vybaven kouřovými čidly a systémem EPS. Nedodržením zákazu kouření je možné způsobit falešný poplach s výjezdem Hasičského sboru.

 

Čl. 17 Řešení sporů

Dojde-li ke sporu ve vztazích upravených tímto domovním řádem, je nutno jej řešit dohodou nebo u příslušného soudu.

 

Čl. 18 Všeobecné

1. Správa domu je povinna zajistit, aby tento domovní řád byl trvale vyvěšen v domě na místě přístupném všem obyvatelům domu.

2. Tento domovní řád byl schválen a vydán vlastníkem domu dne  01.06.2008.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..