Zápis z jednání výboru konaného dne 26.02.2014

Přítomní: J. S. Marek (JSM), M. Voříšková (MV), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), M. Zamrazil (MZ)

Omluveni: K. Polák (KP), M. Třísková (MT)

Zápis vytvořil: JSM

Termín následující schůzky: 12.03.2014 v 18:30, Pizzerie Rotondo
Body jednání:

 1. Jednání:
  1. Volba předsedajícího: JSM
  2. Zapisovatele: JSM
  3. Ověřovatele zápisu: PK
  4. Schválení zápisu z předcházejícího jednání, podpis zápisu z předcházejícího jednání
  5. Schválení programu jednání: schválen jednohlasně.
 2. Revize úkolů z minulého setkání výboru 11/2014.
  • KP: Smlouva s VYTAHY VMC, s.r.o.: diskuse nad předloženým návrhem smlouvy.
   1. Smlouva byla podepsána KP a PK k 27.01.2014 a je účinná od 01.04.2014.
   2. Úkol pro KP zjistit více informací ke GSM modulu, tj. čl. II. smlouvy bod 2.1, písmeno (w) neboť GSM moduly ani SIM ve výtazích nejsou. V současnosti jsou hlásky zajištěny přes VoIP. Zjistit, zda VMC Výtahy je schopna zajistit servis takových hlásek a v jakém rozsahu.
  • JSM: Revize nouzových světel: Je nutné provést revizi nouzových světel a to jednou ročně.
   1. Napsat dodatek smlouvy s SPL servis, který stanoví, že tento servis bude prováděn za smluvní cenu každý rok v předem stanoveném termínu.
   2. SPL servis nechť předloží návrh dodatku smlouvy.
    1. Dodatek předložen výboru k připomínkování.
    2. Výbor nemá připomínky a vyzývá SPL Servis k podpisu dodatku. Následně za SVPH podepíše PK a JSM.
  • Člen SVJ: Přeznačení zvonků: návrh na vypracování výzvy pro členy SVJ a natištění formuláře, kterým by oficiálně mohli žádat o přeznačení zvonků….
   1. Výbor má k dispozici emaily od členů SVPH s žádostmi o změnu popisku zvonku.
   2. TM prověřen přepracováním do tabulky ve formátu: vchod, souřadnice X a Y, popisek do 13.03.2014
   3. Samotnou výměnu zajistí domovník.
 3. JSM: Havarijní oprava garážových vrat:aktuální stav. Ke dni 15.02.2014 mají vrata K naběháno kolem 300 000 cyklů oproti vratům I, které mají jen 97 000 cyklů. Schválení výdajů na opravu:
  1. Výdaje na zajištění nouzového provozu: 23000 Kč bez DPH. Již k dispozici. (Zahrnuje i náklady na kabeláž pro rekonstrukci CO. viz. bod 9.)
   1. Výbor souhlasí.
  2. Výdaje na zajištění náhradích dílů pro plný provoz vrat (odhad): 25000 až 30000 Kč bez DPH (Čekáme na kompletní kalkulaci.)
   1. Výbor souhlasí.
  3. Pro srovnání zjistit cenu nových vrat pro vjezd K (lamelových i plátových, s dveřmi i bez) a operativně zhodnotit, jakou cestou se vydat.
   1. Výbor souhlasí s vyžádáním cenové nabídky.
  4. ZZ: Vysátí obou vrat od nečistot mezi lamely: 484 Kč s DPH.
   1. Výbor souhlasí.
 4. JT Banka – spořící účet:zpráva o aktuálním stavu spořícího účtu. Informace pro zajištění nezbytných finančních prostředků pro realizaci výměny měřidel.
  1. Vklad ponížen z 1,5 mil. Kč na 1 mil. Kč. Rozdíl bude použit na financování výměny měřičů.
 5. PK: Dodatek smlouvy s domovníkem:podepsání smlouvy
  1. Smlouva byla PK podepsána a vložena do schránky SVPH č. 1. JSM předá smlouvu RH. Pokud nebude smlouva ve schránce uložena, zajistí předání smlouvy PK.
 6. JSM+MV+MZ: TECHEM:návrh, aby výbor učinil kroky k podpisu Smlouvy o dílo na výměnu měřidel s TECHEM.
  1. KP připomínkoval smlouvy
  2. JSM předal smlouvu TECHEM k připomínkám.
 7. JSM: smlouva o rozúčtování:zpráva o aktuálním stavu návrhu Smlouvy na rozúčtování od TECHEM. Informace o průběhu schůzky s Jiviš a TECHEM. Předložení návrhu smlouvy na odečet a rozúčtování měřidel od TECHEM.
  1. Výbor ještě jednou projedná předložené nabídky od Jiviš a TECHEM.
  2. PK si vyžádá aktuální informace nabídce od Jiviš s ohledem na nově zjištěné informace.
 8. JSM: Zpráva o pojistných událostech – aktuální stav:
  1. Oprava střešní krytiny světlíků: pojistné plnění zamítnuto. Částka na opravu nepřesáhla 5000 Kč.
  2. Oprava zrcadla v nákladním výtahu vchodu č. 5: Čekáme na vyúčtování opravy od Schindler.
  3. Vandalismus na detektorech CO: Přiznána náhrada ve výši 45000 Kč.
 9. JSM: TECHNISERV:
  1. Předložena kalkulace nabídky na celkovou rekonstrukci systému detekce CO ve výši cca 287000 Kč s DPH. (Cena bude snížena o sdílené náklady na kabeláž viz. bod 3.a. Část výdajů bude kryto pojistným plněním dle 8.c.)
  2. Předložen dodatek ke kalkulaci pro instalaci detektorů vlhkosti v garážích 2.PP. Z celkové částky tvoří tři detektory vlhka: 18114 Kč s DPH.
  3. Projednání a schválení zvolené varianty řešení.
   1. Výbor konstatuje, že jde o havarijní stav.
   2. Výbor s nabídkami souhlasí s tím, že požaduje předložení návrhu Smlouvy o dílo na zajištění a instalace dílů a následné montáže.
 10. JSM: Dětské hřiště: Předloženy nabídky na rekonstrukci dětského hřiště od pana Janečka (materiál: 12943 Kč + práce: 28013 Kč = 40956 Kč).
  1. Výbor souhlasí s opravou dětského hřiště v rozsahu dle nabídky. Uvedená cena je maximální. Práce bude vyúčtována dle skutečného výkonu.
  2. Výbor pověřuje domovníka Romana Hroudu dozorem nad realizací oprav.
  3. Výbor dává podnět, aby problém existence dětského hřiště byl opět projednán na schůzi SVJ.
  4. Výbor vyzývá ostatní výbory k součinnosti v otázkách financování provozu dětského hřiště.
 11. JSM: Holubi II. fáze:
  1. Domovník provedl rámcové zaměření ploch, které je třeba osadit hroty proti holubům. Jedná se o parapety a ochozy domu. Odhadovaná celková délka 102 metrů.
  2. Na podnět výboru se ozvali sousedé: Martin Vágner, Zuzana Malá, Tomáš Moudrý a Ludmila Holečková. (Dle informací pana Hroudy, je třeba počítat ještě s dalšími 30 metry.)
  3. Cena za metr hrotového systému 222 Kč/m + práce 100 Kč/m. Celkem = 322 Kč/m. Odhadovaný náklad 43824 Kč s DPH. (Maximální cena.)
   1. Z důvodů jiných finančních výdajů projednaných na tomto jednání se tento bod odkládá na další jednání výboru.
 12. LED osvětlení:
  1. JSM: Výbor bude informován o místech testování LED světel
  2. JSM: Výbor bude informován o technologických aspektech, které je třeba zohlednit při výběru konečného dodavatele.
  3. KP: Výbor bude informování o cenové nabídce VMC Výtahy.
  4. JSM: Výbor bude informován o cenových nabídkách od pana Hroudy (nakupuje za nás u EMAS ELEKTROMATERIAL, a.s.) a pana Nováčka (LED svítidla). – Celkové srovnání cenových nabídek vs. záruka a technické parametry.
  5. Výbor zvolí dodavatele a navrhne další postup.
   1. Výbor požaduje od p. Nováčka a VMC sdělení, zda je jejich subdodavatel je ochoten přenést záruky na výměnu žárovek přímo na SVPH, případně poskytnout bankovní záruku.
 13. JSM: Měřidla elektrické energie
  1. Spotřeba elektrické energie společných prostor od 29.1. do 12.2. budova č. 1: 956 kWh, č. 3: 715 kWh. Dá se předpokládat velký úbytek spotřeby elektřiny s přechodem na LED osvětlení.
  2. T-Systems dne 29.01.2014 nainstalovalo měřidla spotřeby na rozvaděče. Stav měřidel k 20.02.2014 je 352,5 kWh. Průměrná spotřeba je: 16 kWh/den.
  3. Výbor požaduje proplacení všech peněz za odebranou elektrickou energii od vzniku SVJ.
  4. Výbor pověřuje PK zasláním oficiální výzvy T-Systems (alias T-Mobile) v této věci a to do 05.03.2014.
 14. MT: Vymáhání pohledávek: MT předloží koncept tabulky pro členy výboru informující o aktuálním stavu pohledávek.
  1. MT se nedostavila. Odkládá se na další jednání. Bod bude zařazen mezi prvních 10 úkolů.
 15. MT+MV+JSM: Rozdělování odměn: Pokračování diskuse nad systémem rozdělování odměn.
  1. Odkládá se na další jednání. Bod bude zařazen mezi prvních 10 úkolů.
 16. JSM: Předčasný úklid garáží: S ohledem na počasí, podávám návrh na předčasný generální jarní úklid garáží v termínu od 17.03.2014. Majitelé PS budou vyzváni, aby během dne vyjeli se svými vozidly z garáže. Tento bod je iniciován opakovanými požadavky ze strany členů SVJ.
  1. Výbor souhlasí s realizací.
 17. JSM: stížnosti členů SVJ na správní firmu: Členové SVJ prostřednictvím člena výboru JSM předali připomínky ke stávající správní firmě. Svorně žádají, aby výbor provedl výběr nového dodavatele správních služeb.
  1. Odkládá se na další jednání. Bod bude zařazen mezi prvních 10 úkolů. JSM uvede konkrétní podněty od členů SVJ a kolik osob připomínky sdělilo.
 18. 1JSM: Přípravné práce pro členskou schůzi SVJ
  1. Zajistit prostory
   1. MV zajistí prostory v ZŠ Hostivař a poptá termín na 11.06.2014 nebo 18.06.2014.
  2. Vyzvat členy SVJ lístkem do schránky a prostřednictvím webu, aby výboru předložili připomínky, které shledávají jako důležité k projednání. Výbor na příští schůzi rozhodne, které body zahrne do běžné agendy výboru, a které začlení do jednání členů SVJ.
   1. TM připraví návrh textu a zajistí distribuci.
   2. JSM text následně zveřejní na webu.
 19. JSM: Instalace závěsů na kola: V kočárkárně č. 5 závěsy na kola. Stojan na kola přesunout do kočárkárny č. 7. Celkový náklad na nákup závěsů na kola je: 7770 Kč s DPH. Instalaci samotnou provede pan domovník Hrouda. Smyslem tohoto opatření je uspořádat kola v kočárkárnách č. 5 a č. 7, kde je nejvíce kol a málo místa na kočárky. Kola jsou naházená přes sebe.
  1. Výbor souhlasí s realizací.

Plné znění zápisu ke stažení v PDF.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..