Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 18.04.2024

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 17:00 hod. schůzi výboru v prostorách restaurace Rotondo, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“), jako hosté Jan Toman, FIRST s.r.o. (JT) a Roman Hrouda (RH). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).  

I. Další postup výboru ohledně kontejnerových stání – klece

Výbor byl informován ze strany p. Tomana, že zakreslení pozice klecí na kontejnerová stání již bylo učiněno, věc byla předána KP k finalizaci žádosti o povolení realizace u Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP“). KP k tomuto uvedl, že v příštím týdnu bude dané hotovo a žádost spolu s přílohami bude skrze MZ jako předsedu odeslána na MHMP datovou schránkou společenství, aby mohl MHMP co nejdříve vydat rozhodnutí. 

Pan Toman výbor informoval, že aktuálně bude třeba odsouhlasit zaslání zálohy ve výši 250.000,-Kč zhotoviteli k nákupu nezbytného materiálu pro započetí realizace díla. Toto bylo po diskuzi výborem jednomyslně odsouhlaseno (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).    

II. Malování

MZ a JT výbor informovali, že v současné době probíhá dokončení výmalby na objektu Mattioliho 1. Poté bude pokračováno dalším objektem.

Zároveň výbor zdvořile žádá vlastníky bytů (a příp. jejich nájemníky), aby dávali pozor a vymalované zdi a prostory nepoškozovali. Zároveň apelují na to, aby si zandali vnější rohožku a všechny věci nacházející se přede dveřmi apod. v okamžiku, kdy se v jejich patře zrovna bude provádět výmalba.  

III. Vyúčtování za rok 2023

JT výbor informoval, že vyúčtování za rok 2023 je hotové a výbor na to konto shodně jako v předešlých letech a souladu se stanovami udělil spol. First s.r.o. pokyn k jeho rozeslání doporučenou poštou a zároveň na email, aby se vyúčtování reálně a co nejdříve dostalo k jednotlivým vlastníkům. Výbor apeluje na vlastníky, aby své nedoplatky (pokud je samozřejmě mají) uhradili řádně a včas.

V tomto směru výbor opětovně doporučuje jednotlivým vlastníkům, aby si dle svého uvážení navýšili úhradu měsíční částky záloh tak, aby v následujícím vyúčtování měli nejlépe vyrovnané či dokonce přeplatkové vyúčtování, neboť aktuálně musí SVJ dotovat značné nedoplatky (v řádech několika milionů Kč) z vlastní kapsy a tyto pak nárokovat a vymáhat po vlastnících zpětně, což není hospodárné a značně to rozpočet SVJ zatěžuje. Jednotlivým vlastníkům, kteří již toto učinili výbor vřele děkuje.

Zároveň v této souvislosti výbor požádal skrze KP, aby smluvní advokát Mgr. Eichler do příští schůze výboru připravil aktuální seznam nedoplatků do roku 2022, který by byl následně vyvěšen na webových stránkách, neboť tento nebyl součástí projednávaných bodů na shromáždění v roce 2023.   

IV. Dětské hřiště (dále jen „DH“)

RH v kooperaci s KP výbor informovali, že dle revizní zprávy týkající se DH z konce loňského roku bude třeba (samozřejmě po částech) provést opravy a nátěry na herních prvcích, kreslící tabule, vahadlové houpačce a podestě na skluzavce. Dále proběhne také úprava terénu a doplnění písku, také drobná oprava oplocení. V neposlední řadě bude třeba vyměnit ohrazení pískoviště, jelikož je značně opotřebené a ve spodní části je dřevo v hnilobném stavu. 

O provedení jednotlivých prací na DH bude výbor pravidelně informovat s tím, že KP doplňuje, že všechny nedoplatky jednotlivých společenství z loňského roku a zálohové faktury z roku letošního byly uhrazeny, takže finanční prostředky na výše uvedené jsou k dispozici. 

V. Aktuální opravy, úpravy, modernizace a různé

  1. Výbor informuje, že proběhlo čistění garáží, bohužel 42 aut z prostor otevřených garážových stání v době jejich čistění neopustilo a ze špinavých míst znečisťují uklizené prostory. Výbor v tomto směru zejména apeluje na ty vlastníky/nájemce, jejich vozidla nebyla přeparkována, aby si na toto dali do příště pozor a vyparkování aut učinili, neboť garáže pak nebudou dostatečně čisté a uklizené, a to i přesto, že se na jejich strojový úklid vynakládají společné finanční prostředky.
  2. Výbor dále upozorňuje na to, že nově natřená okna a rámy v bytech jednotlivých vlastníků po provedené opravě/renovaci specializovanou firmou je třeba čistit pouze k tomu určenými prostředky, k tomuto opětovně odkazujeme na informace zveřejněné na našich webových stránkách.
  3. Výbor zdvořile vyzývá vlastníky bytů, příp. nájemníky byty užívající, aby udržovali pořádek a čistotu ve společných prostorách. 

Výbor konstatuje, že záležitosti projednané na předchozím výboru byly vyřešeny. 

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JSM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 16.5.2024 od 17:00hod. v restauraci Rotondo. 

Dne 18.04.2024 zapsal a ověřil KP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..