Zápis z jednání výboru konaného dne 17.03.2014

Přítomní: J. S. Marek (JSM), T. Moudrý (TM), K. Polák (KP), P. Korman (PK), M. Voříšková (MV), M. Třísková (MT), M. Zamrazil (MZ)
Omluvili se: nikdo
Hosté: TECHEM, s.r.o.: pan Koutský a pan Hnízdil

Termín následující schůze: 02.04.2014 v 18:30, Pizzerie Rotondo
Body jednání:

 1. Jednání:
  1. Volba předsedajícího: JSM
  2. Zapisovatele: JSM
  3. Ověřovatele zápisu: PK
  4. Schválení zápisu z předcházejícího jednání, podpis zápisu z předcházejícího jednání
 2. JSM: TECHEM: návrh, aby výbor učinil kroky k podpisu Smlouvy o dílo na výměnu měřidel s TECHEM v oboustranně odsouhlasené verzi. Diskuse nad připomínkami od TECHEM.
  1. KP: Problém s tím, že instalatérské práce jsou od subdodavatelů.
   • Odpovědnost nechť je na TECHEM. TECHEM si práce zajistí ve vlastní režii.
   • TECHEM zašle kopii dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu na 12 mil. Kč.
  2. KP: Nutno vyjasnit jak rychle bude dílo dodáno počínaje od podpisu smlouvu.
   1. TECHEM zapracuje do smlouvy návrhy termínů.
   2. TECHEM v nejhorším případě do 6 týdnů od podpisu smlouvy.
  3. KP: 500 Kč – problém v tom, že pokud vlastník bytu neotevře dveře, tak my musíme zaplatit.
   1. Budou dva termíny bez příplatků. 500 Kč za domontáž se přesune do víceprací. Bude rozdělena fakturace. Po druhém termínu bude vystavena faktura za provedené práce. Domontáže se budou fakturovat až po reálném provedení.
  4. KP: Problém s více pracemi. Např. za instalace v kuchyňském koutu.
   1. SVPH: si vyjasní interně, kdo bude dozorovat vícepráce. Navrhován je domovník.
  5. KP: Vysvětlení slova „DOMONTAZ“, dát do smlouvy.
   1. TECHEM: Slovo bude ve smlouvě vysvětleno.
  6. KP: Uvést do smlouvy cenu i s DPH.
   1. TECHEM: Cenu uvedeme s DPH.
  7. KP: Bod SOD – 3.5.
   1. Bod zůstane.
  8. KP: Zhotovitel považuje přílohy za své obchodní tajemství. Objednatel toto bere na vědomí a z toho důvodu se smluvní strany dohodly, že přílohy k této smlouvě se nebudou zveřejňovat.
   1. Obě strany souhlasí.
  9. KP: Usnesení výboru: v případě, že smlouva bude vyhovovat výše uvedeným připomínkám, pak výbor souhlasí s jejím uzavřením a pověřuje PK a TM jejím podpisem.
 3. JSM: smlouva o rozúčtování s TECHEM: Zhodnocení nabídek od JIVIŠ a TECHEM. Diskuse nad aktuálním stavem nabídek.
  1. Odloženo na příští schůzi s tím, že SOR lze dořešit kdykoliv během tohoto roku nezávisle na SOD s TECHEM.
 4. VMC Výtahy – informace o GSM hláskách, které jsou předmětem smlouvy. Výbor se dotazuje, zda VMC umí spravovat hlásky provozované na VoIP a v jakém rozsahu? Jak se tímto změní smluvní podmínky.
  1. KP: Tuto otázku objasní osobně pan Karel Čermák.
   1. Hlásky lze provozovat i přes VoIP. VMC Výtahy s tím bude fungovat.
 5. LED osvětlení: Výbor požaduje pro lepší posouzení nabídek od p. Nováčka a VMC sdělení, zda je jejich subdodavatel je ochoten přenést záruky na výměnu žárovek přímo na SVPH, případně poskytnout bankovní záruku.
  1. Josef Nováček: Při dodání obdrží SVPH dodací list a certifikát na 5letou záruku. Na dodacím listu bude uvedeno SVPH. Certifikát a dodací list bude sloužit jako doklad pro reklamaci. Tu můžete uplatnit jak u mne, tak u mého subdodavatele. Nabízená cena: 190360 Kč s DPH.
  2. KP: VMC Výtahy podají vysvětlení osobně pan Ing. Alexa, předkladatel nabídky.
   1. Nabízejí též přenos záruky na subdodavatele. Jsou připraveni též poskytnout plnohodnotný záruční a pozáruční servis. Dosažitelnost do 24hod. Nabízená cena: 202360 Kč s DPH.
  3. Hlasování o dvou nejlepších předložených nabídkách:
   1. Nováček: pro návrh: JSM; zdržel se: KP a PK; ostatní přítomní jsou proti návrhu.
   2. VMC výtahy: JSM a KP se zdrželi hlasování; ostatní přítomní jsou pro návrh.
  4. Na základě výsledků hlasování výbor vyzívá VMC, aby předložil smlouvu na dodání LED osvětlení pro celý objekt. Výbor pověřuje KP, aby vyzval VMC k předložení smlouvy. Výbor žádá VMC, aby předložilo nabídku na LED osvětlení do našich 7 výtahů.
 6. Revize úkolů z minulého setkání výboru 12/2014.
  1. T-Systems dne 29.01.2014 nainstalovalo měřidla spotřeby na rozvaděče. Stav měřidel k 20.02.2014 je 352,5 kWh. Průměrná spotřeba je: 16 kWh/den.
   1. Výbor pověřuje PK zasláním oficiální výzvy T-Systems (alias T-Mobile) v této věci a to do 05.03.2014.
    1. PK zašle korespondenci mezi TSystems a sebou.
    2. JSM informoval, že je naplánována osobní schůzka se zástupci TSystems na 28.03.2014 od 13:30.
 7. JSM: Holubi II. fáze:
  1. Domovník provedl rámcové zaměření ploch, které je třeba osadit hroty proti holubům. Jedná se o parapety a ochozy domu. Odhadovaná celková délka 102 metrů.
  2. Na podnět výboru se ozvali sousedé: Martin Vágner, Zuzana Malá, Tomáš Moudrý a Ludmila Holečková. (Dle informací pana Hroudy, je třeba počítat ještě s dalšími 30 metry.)
  3. domu). Odhad dle pana Hroudy: 40 metrů.
  4. Cena za metr hrotového systému 222 Kč/m + práce 100 Kč/m. Celkem = 322 Kč/m. Odhadovaný náklad 43824 Kč s DPH. (Maximální cena.)
   1. Výbor souhlasí s realizací v daném rozsahu a pověřuje domovníka Romana Hroudu, aby zprostředkoval objednávku, sdělil výboru termín realizace a dohlédl na realizaci.
 8. JSM: SPL servis: Havarijní stav zámku dveří v 1K1PP a 3J1PP. Zámek vyměněn za nový. Náklady na realizaci: 1x 11469 Kč bez DPH.
  1. Výbor souhlasí s nákupem nového zámku pro dveře 1K1PP.
  2. Výbor požaduje reklamaci již dříve vyměněného zámku ve dveřích 3J1PP.
 9. JSM: Stav výpovědi od PRE: PRE zamítlo výpověď smluv podané N.E. Zpráva o aktuálním stavu a diskuse nad dalším postupem.
  1. Nechť N.E. provede rekalkulaci nabídky s ohledem na plánovanou výměnu osvětlení LED. Dodat N.E. nabídnutou kalkulaci VMC Výtahy.
  2. Výbor následně rozhodně o dalším postupu.
 10. JSM: Zabezpečení vchodových dveří přeplátováním spáry podobně jako u vchodových dveří 3J. Provést u všech vchodových dveří včetně vnějších dveří do kočárkáren 3J a 1K. Náklady na realizaci: 4190 Kč bez DPH.
  1. Výbor souhlasí z realizací.
  2. Výbor pověřuje domovníka Romana Hroudu závazným objednáním dané zakázky a dohledem nad její realizací.
  3. Dodavatel vystaví fakturu za provedené práce, kterou předá po provedení díla do schránky č. 5.
 11. TECHNISERV: předložení návrhu smlouvy o dílo: výbor obdržel návrh SOD na zajištění rekonstrukce detektorů CO. Smlouva bude připomínkována výborem. Následně předána ke schválení TECHNISERV. Pokud ji TECHNISERV podepíše, výbor pověřuje PK a JSM jejím podpisem.
  1. KP zašle ve formátu DOC.
  2. JSM předá TECHNISERV k připomínkování.
 12. Jiří Janeček: předložení návrhu smlouvy o dílo: výbor obdržel návrh SOD na zajištění rekonstrukce dětského hřiště. Smlouva bude připomínkována výborem. Následně předána ke schválení JJ. Pokud ji JJ podepíše, výbor pověřuje PK a JSM jejím podpisem.
  1. Výbor byl informován o navýšení o cca 10000 Kč za opravy vadných dílů. Přesné vyčíslení je předmětem návrhu smlouvy.
  2. JSM předá kontakt na revizního technika panu Janečkovi. Nechť pan Janeček zajistí revizního technika, který bude přítomen předání díla. Výbor souhlasí s tím, že se toto promítne do ceny.
  3. JSM předá smlouvu připomínkovanou KP panu Janečkovi k doplnění.
 13. JSM: Návrh na vybudování plotů kolem kontejnerů. Kontejnery by byly uzamykány. Předpokládaná úspora množství odvozů kontejnerů. Bezdomovci budou mít smůlu. V případě realizace nutno vyjasnit právní vztah k pozemkům, na kterých se kontejnery nachází. Celou akci by nejspíš muselo schválit SVJ.
  1. Výbor většinou zamítl.
 14. JSM: Přípravné práce pro členskou schůzi SVJ:
  1. Vyzvat členy SVJ lístkem do schránky a prostřednictvím webu, aby výboru předložili připomínky, které shledávají jako důležité k projednání. Výbor na příští schůzi rozhodne, které body zahrne do běžné agendy výboru, a které začlení do jednání členů SVJ.
   1. TM připraví návrh textu a zajistí distribuci.
   2. JSM text následně zveřejní na webu.
  2. Zpracování návrhu programu jednání schůze SVJ.
  3. Zaslat členům oficiální pozvánku s programem jednání, termínem a místem konání.
  4. Pozvat hosty (vždy jeden zástupce klíčových partnerských firem):
   1. Domovník – Roman Hrouda,
   2. Zelení žabáci, a.s. – Jiří Peroutka,
   3. SPL Servis.cz, s.r.o. – Lukáš Pokorný,
   4. správní firma – jednatel
   5. VMC výtahy – výtahy a osvětlení
  5. Diskuse k tomuto bodu.
  6. Změna termínu na září 2014. Místo bude upřesněno. MV zajistí prostory.
 15. RH: Prosím o seznam kontaktů: Domovník prosí o zpřístupnění seznamu kontaktů na obyvatele domu. Konkrétně číslo vchodu a bytu, jméno, telefon, parkovací stání. Seznam potřebuje pro případ zjištění nějakých závad (např. prasklá voda), poškozené/otevřené auto, svítí světlo v garáži, svítící světla u auta.
  1. Výbor předá domovníkovi požadované kontaktní údaje.
  2. Výbor ukládá domovníkovi povinnost kontaktovat vlastníky výhradně jen v urgentních případech.

 

Plné znění zápisu ke stažení ve formátu PDF: 20140317 – Zapis ze schuze vyboru v1.0.

2 komentáře: „Zápis z jednání výboru konaného dne 17.03.2014

 • avatar
  28.03.2014 (08:06)
  Trvalý odkaz

  Dobry den,

  zda se mi ze nova LED svetla sviti mnohem mene nez ta puvodni, na chodbach je pritmi… Vymenuji se svetla tak ze se zachovava svitivost puvodniho osvetleni?

  Dekuji Majir

  Reagovat
  • avatar
   28.03.2014 (10:46)
   Trvalý odkaz

   Dobrý den!

   Zajděte se prosím podívat do 1. patra vchodu číslo 5 od schodiště vlevo (delší chodba). Jsou zde nazkoušku instalovány LED s teplým světlem. Výkonově by mělo jít o ekvivalent původních žárovek.

   J.S.Marek

   Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..