Zápis z jednání výboru konaného dne 20.03.2019

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 20.3.2019

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Tomáš Moudrý (dále jen „TM“) a Ing. Jan Marek (dále jen „JM“), jako host pak domovník Roman Hrouda (dále jen „RH“).

MZ dále navrhl, aby zapisovatelem dnešní schůze byl KP, a ověřovatelem a zároveň předsedajícím MZ. Tento návrh byl jednomyslně schválen (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Přečipování a další postup, vydávání karet pro vjezd do garáží
Výbor konstatuje, že se jednomyslně usnesl na tom (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že pro zbývající spoluvlastníky  – početně 8 –  dojde ke vhození vždy jednoho funkčního čipu tomuto vlastníkovi do jeho poštovní schránky včetně postupu k získání dalších čipů a bude mu daná skutečnost sdělena i ve formě upozornění na dveře od jeho bytu. Co se týká vydávání karet pro vjezd do garáží, JM bude toto uskutečňovat v pravidelných 14denních intervalech (dopředu řádně oznámeních via webové stránky a vylepení po objektu), a to až do konce měsíce května. Od měsíce června se pak předpokládá ukončení stávajícího stavu jeho vypnutím a přechod na systém parkovacích karet!

II. Smlouva o dílo na čtečky garážových vrat
Výbor konstatuje, že se jednomyslně usnesl na tom (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že souhlasí se zněním předložené smlouvy o dílo s Techniservem, smlouvu za výbor podepíše MZ a JM.

III. Dopravné
Výbor se jednomyslně usnesl na tom (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že vícenáklady, které má RH s dovozem/odvozem/převozem materiálu potřebného k vykonávání prací na objektech Mattioliho 3274, mu budou propláceny a to do výše maximálně 1500 Kč měsíčně.

IV. Ostatní

1) RH informoval výbor o tom, že úspěšně dokončil instalaci mříží do jednotlivých světlíků v našich garážích (27 ks), aby došlo k jednoznačnému zamezení vniknutí skrze tyto otvory. Dále nás informoval o tom, že vyměnil zničený plot k pozemku Mgr. Kubeše, přes který neoprávněně procházeli chodci. Výbor by chtěl touto cestou panu Hroudovi poděkovat za velmi rychlé a kvalitní vyřešení těchto prací. Zároveň výbor informoval o tom, že průběžně vymalovává společné prostory dle přijatého usnesení z listopadu 2018.

2) Žádost pana Nikogosyana (byt č. 132) o vyřešení jeho dluhu splátkovým kalendářem byla výborem projednána a výbor se jednomyslně usnesl na tom (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že povoluje tomuto dlužníkovi splátkový kalendář k jeho dluhu tak, aby byl do 12 měsíců dluh zcela uhrazen. Tuto informaci je třeba předat správcovské firmě a dlužníkovi.

3) Výbor konstatuje, že byl zpracován návrh na zápis změn členů výboru k rejstříkovému soudu na podkladě obsahu konaného shromáždění vlastníků. Po ověření podpisů předsedy a místopředsedy výboru bude tento návrh neprodleně podán na rejstříkový soud.

4) Pražská teplárenská opakovaně provedla regulaci průtoku teplé vody pro jednu ze stoupaček domu Mattioliho 3274/3, kde se stávalo, že teplá voda ve večerních hodinách tekla velmi málo či vůbec. Danou záležitost bude výbor sledovat.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, dále domovníkovi, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM) a jeho znění bude také zveřejněno na nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 17.4.2019 od 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 20.3.2019 zapsal KP.
Dne 25.3.2019 ověřil MZ.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20190320-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.