Zápis z jednání výboru konaného dne 23.7.2014

Zápis ze schůze výboru č. 19 / 2014

Termín: 23. 7. 2014 od 18:30, pizzerie a kavárna Rotondo, Mattioliho 2, Praha 10

Přítomni: J. Marek (JM), M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), K. Polák (KP), M. Třísková (MT)

Omluveni: M. Voříšková (MV)

Hosté: Roman Hrouda – domovník, František Částa, Martin Duží – zástupci firmy Felix Praha, s. r. o. (Kompletní služby v oblasti ochrany majetku a osob), MUDr. Mária Dědinová – člen SVJ

 

 1. Jednání:
 1. Volba předsedajícího: PK
 2. Volba zapisovatele: TM
 3. Volba ověřovatele zápisu: MZ
 4. Schválení zápisu z předcházejícího jednání, podpis zápisu z předcházejícího jednání
 5. Schválení programu jednání – jako priorita schůze byl zvolen bod „Neoprávněné vniknutí do společných prostor“ a bod „Shromáždění vlastníků“

 

 1. Revize úkolů z minulé schůze výboru č. 18 / 2014
 1. MT: Vymáhání pohledávek

MT předloží koncept tabulky pro členy výboru informující o aktuálním stavu pohledávek. – Úkol trvá.

 1. JM + MV + MT + JIVIŠ, s. r. o.: Změna správcovské firmy

Předkládáme návrh na vyhlášení výběru na nového dodavatele správních a účetních služeb a tedy ukončení spolupráce:

 • Po obsáhlé diskuzi se výbor usnesl na modifikovaném návrhu a požaduje od stávající správcovské firmy Jiviš, s. r. o. nacenit činnosti, které v současné době reálně vykonává (účetnictví), kde záměrem je dohodnout se se správcovskou firmou Jiviš, s. r. o. na snížení její měsíční odměny, která by reálně odpovídala činnostem, které skutečně vykonává. Výbor konstatuje, že převzal technické věci na sebe a z toho titulu stávající cena neodpovídá poskytovaným službám. – Úkol trvá.
 1. MV: Jednání se správcovskou firmou Jiviš, s. r. o.

Výbor pověřuje MV k diskuzi se správcovskou firmou Jiviš, s. r. o. ohledně nových stanov a dalších podkladů. – Úkol trvá.

Poznámka: Ostatní úkoly z předchozí schůze byly splněny, nebo jsou řešeny v dalším bodě.

 

 1. Nové úkoly a ostatní
 1. JM: Neoprávněné vniknutí do společných prostor
 • Pan Hrouda informoval emailem výbor, že ve dnech 10. 7. 2014 až 20. 7. 2014 došlo opakovaně k neoprávněnému vniknutí do společných prostor garáží, sklepů a poškození zámků dveří.
 • Výbor požádal pana Hroudu o informace k aktuálnímu stavu věci: vykrádání sklepních prostor a garážových stání v -1. PP a -2. PP, I. etapa – škoda 17069 Kč, II. etapa – škoda 19800 Kč, vše bude hlášeno panem Hroudou pojišťovně, vyplněny potřebné dokumenty.
 • Bylo hlasováno o následujícím usnesení – výbor pověřuje PK a MV vyjednat se společností Felix Praha, s. r. o. text smlouvy o hlídací službě v garážích s tím, že se bude jednat o …………. hlídače každý den včetně víkendů od …… do ………………, což po předběžném vyčíslení dělá ……… Kč s DPH a pověřuje PK a MV k podpisu.

Hlasování: pro návrh – JM, MZ, PK, proti návrhu – TM, KP, po hlasování přišla MT, návrh byl schválen.

 • Bylo hlasováno o následujícím usnesení – informovat na internetových stránkách obyvatele objektu, aby nepouštěli cizí osoby do objektu a důsledně kontrolovali zavření garážových vrat při odjezdu.

Hlasování: pro návrh – JM, MZ, PK, KP, TM, proti návrhu – nikdo, po hlasování přišla MT, návrh byl schválen.

 • Bylo hlasováno o následujícím usnesení – omezit ovládání garážových vrat I pouze na ovládání pomocí ovladače a proudovou smyčkou po najetí.

Hlasování: pro návrh – JM, MZ, PK, KP, TM, proti návrhu – nikdo, po hlasování přišla MT, návrh byl schválen.

 • Dále se výbor jednohlasně usnesl na tom, že se na garážová vrata I a K nechá nalepit informační samolepka, která by informovala majitele a bydlící o nutnosti vyčkat odjezdu až po úplném zavření garážových vrat, polep zajistí TM ve spolupráci s úklidovou firmou Zelení žabáci, a. s. Na polepu bude dopravní značka STOP s vysvětlením: „Po průjezdu vyčkejte zavření vrat!“.
 1. Shromáždění vlastníků

Výbor vedl debatu o zářiovém shromáždění vlastníků, debata bude pokračovat i na další schůzce výboru.

 1. Dětské hřiště

TM informoval ostatní členy výboru, že se dne 30. 7. 2014 bude konat schůze všech výborů ze sídliště NZM, kde se bude řešit budoucnost dětského hřiště.

 1. MUDr. Mária Dědinová (člen SVJ)

Paní Dědinová sdělila výboru požadavek, který by měl výbor řešit na zářiovém shromáždění vlastníků: převzetí náměstíčka a ostatních přilehlých venkovních prostor (přihlášení se do výběrového řízení) od Městského úřadu Praha 10 (z důvodu jejich opakovaného nezájmu starat se o tyto prostory a udržovat je). Paní Dědinová přislíbila, že v zájmu věci zajistí výboru informace o podmínkách výběrového řízení.

 1. Domovník
 • Byly řešeny problémy s neudržovanou zelení na některých předzahrádkách členů SVJ. Pan Hrouda se pokusí kontaktovat tyto členy SVJ a domluvit s nimi posekání zeleně na jejich předzahrádkách. Obecně bude platit: členové SVJ, kteří budou mít zájem od pana Hroudy zeleň posekat, budou za tuto službu platit přímo panu Hroudovi, výbor se jednoznačně dohodl na tom, že dané může pan Hrouda vykonávat sekačkou SVJ.
 • Pan Hrouda předal výboru klíč od „svého“ skladu v zapečetěné obálce, fakturu od firmy Výtahy VMC, s. r. o. za nové difuzory v 7 výtazích, předávací protokol o odborných zkouškách 7 výtahů (včetně cenové nabídky za opravy závad, které byly při těchto odborných zkouškách zjištěny).
 • Dále bylo výborem schváleno, že pan Hrouda předá Policii ČR 1x čip od objektu a Policie ČR bude chodit 1x až 2x za noc kontrolovat objekt.
 • Výbor jednoznačně schválil proplacení faktury pana Hroudy na částku 21606 Kč za vícepráce (opravy omítek v zatopených prostorách garáží po havarijní události v květnu 2014), pan Hrouda dané vykonával ve svém volnu.
 • Pan Hrouda informoval výbor o problémech některých majitelů bytových jednotek s výpary z digestoří – výbor bere na vědomí.
 • Pan Hrouda informoval výbor o problému majitelů bytu č. 247, byt je vlhký – výbor bere na vědomí.
 1. JM: Techniserv – SOD výměna čerpadla

V souvislosti s havarijní událostí v květnu 2014 Techniserv provede výměnu čerpadla za nové. U starého není dle posudku garantována spolehlivá funkčnost. Tato akce je součástí pojistné události, na kterou přispěla ČPP. Cena realizace 39627,50 Kč s DPH. Výbor souhlasí, PK provede revizi smlouvy, následně výbor pověřuje PK a JM podpisem smlouvy (smlouvu nejprve podepisuje Techniserv).

 1. JM: Techniserv – SOD dodatek č. 1 smlouvy k SOD CO
 2. Návrh dodatku servisní smlouvy na správu a údržbu CO. Návrh na zajištění pravidelných revizí čerpadel. JM informoval výbor, že TECHNISERV předkládá návrh dodatku smlouvy na pravidelnou revizi CO. Díky změně technologie z DEGA na novou, klesly roční náklady na revizi 17695 Kč bez DPH. S ohledem na nedávnou havarijní událost v domě (zatopení garáží) TECHNISERV zmíněným dodatkem nabízí pravidelné roční revize čerpadel v domě (doposud nikdo nevykonával) a na detektory CO navazující vzduchotechniku (též nikdo nevykonával). Cena ročního paušálu je nově celkem: 25695 Kč bez DPH. Výbor souhlasí, PK provede revizi smlouvy, následně výbor pověřuje PK a JM podpisem smlouvy (smlouvu nejprve podepisuje Techniserv).
 3. RH: Elektromechanický zámek Abloy

RH dává požadavek na nákup nového zámku Abloy s ohledem na to, že nový (rezervní) již byl využit jako náhrada za nedávno rozbitý. Vzhledem k tomu, že dodání nového zámku může trvat i několik týdnů, dává JM návrh, aby výbor odsouhlasil RH možnost objednat vždy 1 zámek Abloy do skladových zásob pro pohotovostní opravu firmou SPL Servis. Cena zámku bez DPH včetně dopravy je 11148 Kč. Výbor v této souvislosti žádá RH, aby v součinnosti s SPL Servis přednostně využil možnost nechat rozbité zámky repasovat a nový zámek zajistil až v případě, kdy repasování starého není již možné nebo efektivní.

 • Bylo hlasováno o následujícím usnesení – Nákup jednoho nového zámku Abloy v hodnotě 11148 Kč včetně dopravy bez DPH.

Hlasování: proti návrhu – KP, pro návrh – ostatní členové výboru, návrh byl schválen.

 1. JM: oprava vadného odpadu u vjezdu do vrat K

Před vjezdem do garážových vrat K (směr k Intesparu) se nachází napříč přes silnici úžlabí pro svod dešťové vody ze spádu silnice ke garážím. Toto úžlabí je v zemi dále napojeno na naše kanalizační potrubí dešťové vody. Na přechodu skrz zeď domu je napojení provedeno nesprávně, díky tomu v domě v – 2. PP domu K teče dešťová voda i kolem potrubí, nikoliv jen do něj. Dávám návrh na opravu panem Vlasákem. Cena: 7930 Kč s DPH. – výbor odsouhlasil.

 1. JM: Reakce na usnesení výboru odst. 4 na schůzi č. 18 / 2014

V otázce tabulky „předpokládané roční úspory“ konstatuji, že jsem ji zveřejnil na základě většinového usnesení výboru schůze č. 11 / 2014. Platnost uvedených čísel si může ověřit kterýkoliv člen SVJ nahlédnutím do účetních závěrek a smluv.

 1. SIM karta výboru

TM informoval ostatní členy výboru, že dne 23. 7. 2014 předal SIM kartu výboru (telefonní číslo 776670306) JM.

 

 1. Závěr
 • Členové SVJ mohou požádat o zpřístupnění údajů, které byly z bezpečnostních důvodů začerněny. Nahlédnutí do zápisu je možné v tomto případě pouze osobně.
 • Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství (vyvěšení na web www.svph.cz zajistí JM) a na nástěnkách v každém vchodu (vyvěšení na nástěnkách zajistí TM).
 • Termín následující schůze výboru byl stanoven na úterý 5. 8. 2014 od 18:30 v pizzerii a kavárně Rotondo, Mattioliho 2, Praha 10.

 

Dne 23. 7. 2014 zapsal: Tomáš Moudrý

Dne 29. 7. 2014 ověřil: Michal Zamrazil

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20140723-Zapis_ze_schuze_vyboru

2 komentáře: „Zápis z jednání výboru konaného dne 23.7.2014

 • avatar
  18.08.2014 (10:01)
  Trvalý odkaz

  V průměru jednou ročně dochází k prasklinám ve vnitřním zdivu mého bytu K33.Mohu opravu požadovat bezplatně od p. domovníka v rámci jeho zaměstnání, nebo si to zařídit sám, včetně výdajů ?

  Reagovat
  • avatar
   22.08.2014 (10:53)
   Trvalý odkaz

   Nevím, zda vám někdo z kolegů odpověděl. Pro jistotu za mne: pokud jsou praskliny ve vašem bytě, pak je řešení na vás. Pokud jde o vnější fasádu, pak to bude muset řešit výbor.
   Nicméně dával jsem návrh, aby v souvislosti s opravou vnější fasády bylo členům SVJ nabídnuto, aby stejná firma provedla opravy i v bytech za zvýhodněných cenových podmínek s ohledem na rozsah zakázky. Věc byla zatím odložena.

   Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..