Zápis z jednání výboru konaného dne 20.05.2020

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 20.5.2020

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), omluven byl Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Situace okolo pandemie tzv. koronaviru

Výbor stále bedlivě sleduje aktuální situaci a vydaná vládní „rozvolňovací“ opatření v tomto směru. V našich domech se ke dni konání schůze výboru neobjevilo žádné další karanténní opatření či dokonce prokázání koronavirového onemocnění. I nadále výbor apeluje na všechny spoluvlastníky a obyvatele nacházející se v našich domech a společných prostorách, aby se vůči sobě navzájem chovali ohleduplně a ve společných prostorách nosili roušky či jiné obdobné pokrývky zakrývající zároveň ústa i nos a dodržovali přijatá opatření, a to až do té doby, než budou příp. vládou odvolána či omezena. V případě zaznamenání karanténního opatření (či výskytu onemocnění) bude proveden mimořádný úklid zahrnující prostory, se kterými mohly přijít předmětné osoby do styku. Jinak se mimořádný úklid (třetí úklid v týdnu) rozhodnutím výboru s platností od 25.5.2020 ruší – schváleno (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti ).

II. Aktuální situace ve věci náhrady škody po VŠ

Výbor obdržel přípis městské státní zástupkyně JUDr. Taťány Prici datovaný ke dni 15.4.2020, že SJV jako poškozený ve smyslu ust. § 176 odst. 1 trestního řádu vyrozumívá o tom, že na obviněnou VŠ, nar. ?.?.1978, byla podána obžaloba k Městskému soudu v Praze a o dalším postupu již budeme vyrozumíváni Městským soudem v Praze. Lze v této souvislosti očekávat, že Městský soud v Praze ve věci nařídí hlavní líčení (soudní jednání), kde bude tato trestní věc projednána a posléze rozhodnuta, když o termínu konání hlavního líčení nás jako poškozené s dostatečným předstihem vyrozumí, abychom se ho mohli účastnit a zastupovat náš již vznesený a připojený nárok na náhradu škody ve výši 676.496,- Kč. Vzhledem k doznání obviněné ze spáchání skutku, ze kterého byla obžalována v přípravném řízení a s ohledem na další listinné a svědecké důkazy, je možné důvodně očekávat, že obžalovaná bude uznána vinou a bude ji uložen konkrétní trest, a to včetně povinnosti nahradit našemu SJV škodu výše vyčíslenou, která nebyla do dnešního dne ani z části zaplacena. S ohledem na tuto skutečnost pak výbor i nadále trvá na tom, aby v daném řízení, nyní již vedeného před Městským soudem v Praze, naše SJV z důvodu nenavyšování nákladů za právní zastoupení, toto i nadále právně zastupoval JUDr. Karel Polák, místopředseda výboru SJV – schváleno (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).      

III. Realizace výstavby oplocení pozemku se vstupní brankou za domem 5I

U naší správcovské firmy byla objednána realizace výstavby oplocení našeho pozemku parc. č. 669/4 od paty domu 5I k sousednímu pozemku Kubešových směrem k Botiči, a to v délce zhruba 10 metrů, v němž bude umístěna branka zejména pro potřeby vjezdu zahradního traktůrku a realizace zahradnických služeb.

IV. Dobíjecí stanice pro elektromobily

JSM se setkal se zástupcem PRE a naší správní firmy FIRST, s.r.o. (pan Toman) ve výše nadepsané věci a projednal podmínky možné instalace dobíjecích stanic pro elektromobily v našich garážích.

JSM: Na doporučení FIRST, s.r.o. jsem se setkal s panem Neradem (PRE), který nás informoval o možnostech řešení přípojek pro dobíjení elektromobilů, motorek a dalším podobném vybavení. Shodli jsme se na řešení, které předpokládá instalaci samostatných páteřních rozvodů od patních přípojek jednotlivých objektů (1K, 3J, 5I+7I) po obou garážích v 1PP a 2PP. Součástí by byla i nová rozvaděčová skříň pro každý vchod a patro s jističi pro jednotlivá stání včetně logické technologie řízení spotřeby energie. Od tohoto rozvaděče povede silový kabel tzv. poslední míle ke konkrétnímu parkovacímu stání (PS), kde bude umístěn na zdi tzv. dobíjecí box.

Protipožární předpisy dovolují instalaci této technologie pouze v otevřených prostorech – tedy u PS nikoliv u garážových stání (GS). Instalace poslední míle by jistě šla na náklady konkrétního uživatele. Tzv. dobíjecí box bude obsahovat zásuvky pro dobíjení aut dle současných standardů, hodiny určující spotřebu energie na daném PS. Vyúčtování nákladů na spotřebovanou energii pak správní firma promítne do vyúčtování za danou BJ. Výbor a správní firma bude mít k dispozici webové rozhraní, kde bude možné sledovat spotřebu elektrické energie za jednotlivé dobíjecí stanice.

Pro další postup je nutné provést tzv. přípravou studii koncepce řešení v závislosti na technické dokumentaci domu. Její zpracování je nezávislé na tom, kdo a kdy bude konečným dodavatelem instalace.

Studie by měla být hotová v polovině června 2020 v závislosti na dostupnosti všech nezbytných projektových dokumentů k domu.

Celý proces je na dlouhá jednání, vyřizování různých povolení a souhlasů – vyjádření hasičů, MČP10, PRE.

O dalším postupu budu Výbor informovat na příštím jednání.

Na závěr tohoto bodu mi dovolte znovu připomenout výzvu pro obyvatele našeho domu, kteří již vlastí elektromobil, e-motorku, e-kolo, e-koloběžku, aby pro jejich dobíjení nepoužívali zásuvky ve společných prostorách garáží a to i pokud je zásuvka umístěna v garážovém stání (GS). Důvody jsou dva: a) spotřeba elektrické energie jde na vrub nás všech, b) pokud by došlo k souběhu kritického množství spotřebičů (e-auto, e-motorka, e-kolo, atd.) hrozí vypadávání pojistek celého domu v horším případě požár elektroinstalace, která nebyla pro takové odběry dimenzována. Byli jsme panem Neradem informováni, že k takovým situacím bohužel již došlo. Pokud si kladete logickou otázku: Co je ono kritické množství? Pak bohužel na ni nelze dát přesnou odpověď, neboť výbor nemá přesné informace, kolik takových zařízení se tajně ve společných prostorách již dobíjí a jaký vyžadují příkon!

V. Kóje na odpad

Výbor byl řadou členů SJV informován o tom, že u odpadových kójí se v důsledku shromažďování odpadu na zemi pohybují krysy a jiní hlodavci i s dotazem, kdy již budou zhotoveny kóje na odpad. Výbor proto schválil (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) do doby, než bude realizováno zhotovení kójí na odpad instalaci nástrah na tyto hlodavce, které budou umístěny v okolních hustých keřích.

Výbor upozorňuje, že toto je jen důsledek neexistence uzavíratelných kójí na odpad a preventivně daná opatření nemohou působit. V důsledku neoprávněného zvýšeného odhazování odpadu zejména ze strany třetích osob zejména z ostatních bytových domů (nečleny našeho SJV) pokračuje tento neutěšený stav a danou problematiku je stále třeba hodnotit jako akutní a naléhavou.

Výbor znovu žádá členy SVJ, aby neodhazovali do kontejnerů a jejich okolí odpad, který do nich nepatří. Jedná se hlavně o kusy nábytku apod. Tento odpad je nutné odvézt k likvidaci do sběrného dvora.

Výbor požádal společnost AVE Praha o nabídku na přidání jednoho kontejneru na směsný odpad u domu č.3 a jeho pravidelné vyvážení pro porovnání nákladů se zhotovením kójí v dlouhodobějším časovém horizontu.

VI. Různé

 1. Proběhlo pravidelné jarní strojové čištění garáží v -1PP i -2PP.
 2. Vlastníci ve vchodu č. 1 a 7 nahlásili praskliny ve zdech (fasáda i v bytech). Údržba First zajistila prohlídku uvedených závad a provedla jejich opravy.
 3. JSM informoval výbor, že s p. Koláčkem řeší zapojení detekce dlouho otevřených dveří.
 4. Trvající úkoly v důsledku nouzového stavu a jiné:
  • provedení nového přeštítkování zvonků v jednotném formátu,
  • výbor pracuje na odpovědi tazateli na dotazy dle čl. II. zápisu ze dne 18.3.2020.

Výbor konstatuje, že záležitosti projednané na předchozím výboru byly vyřešeny.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 17.6.2020 od 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 20.5.2020 zapsal KP.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20200520-Zapis_ze_schuze_vyboru

One Response to Zápis z jednání výboru konaného dne 20.05.2020

 1. avatar Martin Cízler napsal:

  Dobrý den, opakovaně tvrdím, že k rozhodnutí o výstavbě oplocení na pozemku v podílovém spoluvlastnictví všech členů SVJ nemá výbor mandát. Stavbu musí schválit spoluvlastníci s celkovým nadpolovičním spoluvlastnickým podílem. Nechť je prosím o stavbě hlasováno na shromáždění, jak jsem již požadoval v předchozí e-mailové komunikaci s předsedou výboru.

  Se stavbou jako jeden ze spoluvlastníků pozemku nesouhlasím. Jedná se o zbytečné opatření, které povede pouze k dalšímu roztříštění a zneprůchodnění pozemku, narušení zahradního charakteru místa a omezení zákonných práv k užívání pozemku, kterými disponuje každý ze spoluvlastníků. Tento názor bych rád vyjádřil při hlasování, jak je mým zákonným právem. Toto právo je vlastníkům nyní ze strany výboru upřeno.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.