Zápis z jednání výboru konaného dne 19.12.2018

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 19.12.2018

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30hod. schůzi výboru na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“) a Jan Marek (dále jen „JM),  jako host pak domovník p. Hrouda, omluven Tomáš Moudrý (dále jen „TM“).

MZ navrhl, aby zapisovatelem dnešní schůze byl KP, a ověřovatelem a zároveň předsedajícím MZ. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Přečipování a vydávání nových karet – stanovení termínů

Výbor konstatuje, že se jednomyslně usnesl na tom (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že dne 9.1.2019 a 20.2.2019 vždy od 17:30 do 18:15 hod. proběhne v garážích v -1.PP další vlna přečipování pro jednotlivé vlastníky bytů v našich objektech a zároveň vydání nových karet pro ovládání vjezdových vrat.

Karty pro ovládání vjezdových vrat budou vydávány zdarma podle počtu parkovacích stání náležejících k bytu. Vlastníci budou mít možnost požádat o maximálně dvě další karty na byt za cenu 250,- Kč/ks.

Předpokládá se, že další termíny pro přečipování a vydávání karet budou realizovány v průběhu dalších měsíců. Tuto akci bude provádět JM ve spolupráci s TM.

II. Techniserv – aktuální stav

Po dohodě se zhotovitelem došlo k provedení zkoušky funkčnosti na místě (27.11.2018) systému dálkového ovládání garážových vrat včetně jeho předchozí opakované opravy a vyladění, zkouška proběhla v testovacím módu úspěšně, o tomto byl zpracován protokol. V návaznosti na toto se výbor jednomyslně usnesl, že bere v celém rozsahu zpět podané odstoupení od smlouvy o dílo s tímto zhotovitelem (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). 

III. Ostatní jednomyslně odsouhlasené opravy (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti):opravy po revizi elektroinstalace v objektu dle již zaslané nabídky od firmy ASEB, a.s.

  1. výměna regulačního ventilu teplé vody v garážích v podlaží -1 (odstranění problému s teplou vodou ve stupačce),
  2. ukotvení potrubí v kotelně ve vchodu č.1,
  3. navrhnout jiné vedení odpadní roury se špatným spádem v garážích ve vchodu 7 (aby již nedocházelo k pravidelnému zanesení této roury a nutnosti čištění),
  4. zajistit cenovou nabídku u SPL a následně realizaci prodloužení kabelů u žlutých dveří v garážích, 
  5. instalace dalších UHF čteček karet pro otvírání obou vjezdových vrat (delší rozsah), zajistí se tím otevření vrat s předstihem při příjezdu vozidla,
  6. schůze výboru budou v příštím roce vždy každou 3. středu v měsíci, případné změny termínu budou zveřejněny na stránkách SVJ
  7. postup pro nahlášení škod a čerpání pojistného z pojistky domu bude zveřejněn na stránkách SVJ,
  8. firma Jap-Jacina bude požádána o nabídku nouzového pojezdu u garážových vrat v objektu I/7.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, dále domovníkovi, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM) a jeho znění bude také zveřejněno na nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 16.1.2019 v pizzerii Rotondo, a to v 18:30hod.

Dne 19.12.2018 zapsal KP. Dne 21.12.2018 ověřil MZ.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20181219-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.