Zápis z jednání výboru konaného dne 15.05.2019

 Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 15.5.2019

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan Marek (dále jen „JM“). Omluven byl Tomáš Moudrý (dále jen „TM). Jako host pak domovník Roman Hrouda (dále jen „RH“).

MZ dále navrhl, aby zapisovatelem dnešní schůze a zároveň předsedajícím byl MZ, a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Karty na ovládání garážových vrat I a K

Výbor znovu vyzývá vlastníky bytových jednotek, kteří si ještě nevyzvedli karty k ovládání garážových vrat, k registraci na webu a následnému vyzvednutí karet. Termín, kdy dojde k vypnutí původního systému s dálkovými ovladači, bude oznámen během června 2019.

II. Popelnice na směsný odpad

Nabídka na instalaci uzamykatelných kójí na popelnice u všech vchodů bude výboru doručena k projednání do 14 dnů.

III. Instalace vnější proudové smyčky u vjezdu do garáží K

Výbor  jednomyslně schválil (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) že, přípravné výkopové práce a hrubou instalaci provede domovník Roman Hrouda, čímž dojde k výraznému snížení nákladů na instalaci proudové smyčky. Oslovené firmy Altoma a Techniserv dodají upravenou nabídku bez těchto prací.

IV. Ostatní

1)           KP informoval výbor o tom, že PČR P3 prověřovala odnož trestního oznámení na spol. Jiviš s.r.o. (hlavní věc je vedena u PČR P4 Kongresová vůči VŠ) a vyrozuměla nás v podobě písemného návrhu na uložení A/A, který nám byl doručen tak, že tuto část („zvýhodňování věřitele Jiviš s.r.o.“) odkládá ad acta. Po projednání věci ze strany výboru se tento jednomyslně usnesl na tom (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že pověřuje Mgr. Eichlera, advokáta, aby ve věci zpracoval a po konzultaci a následném odsouhlasení výboru odeslal dozorovému státnímu zástupci podnět k přezkoumání zákonnosti postupu policejního orgánu v předsoudním stádiu trestního řízení analogicky ve smyslu ust. § 157a tr. řádu, neboť se závěry skutkovými ani právními výbor nesouhlasí

2)           RH informoval výbor o tom, že v rámci provádění úklidových prací v našich objektech došlo k tomu, že jeho manželka (paní Hroudová) při provádění úklidu byla slovně napadena nevybíravými vulgárními výrazy od vlastníků. Výbor v tomto směru apeluje na vlastníky, aby se k našim dodavatelským společnostem či fyzickým osobám chovali slušně, v rámci společenských standardům a veškeré své případné námitky k provádění služeb adresovali výhradně na výbor. Zároveň výbor dodává, že pokud se dané jednání bude opakovat či stupňovat, nezbyde než zavolat Policii ČR, aby toto zaprotokolovala a následně šetřila.

3)           Výbor konstatoval, že se v poslední době množí případy znečišťování společných prostor (odpadky, psí chlupy a exkrementy apod.). Výbor proto důrazně vyzývá všechny obyvatele domů k udržování pořádku ve společných prostorách a v okolí domů.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, dále domovníkovi, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM) a jeho znění bude také zveřejněno na nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 12.6.2019 od 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 20.5.2019 zapsal MZ.
Dne 26.5.2019 ověřil KP.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20190515-Zapis_ze_schuze_vyboru

2 Responses to Zápis z jednání výboru konaného dne 15.05.2019

  1. avatar Ludmila Velartova napsal:

    Dobrý den, objednávám tímto 3 karty zdarma a 2 karty placené od garážových vrat. Vlastním 2 byty v Mattioliho 1, číslo 258 a 262 a k bytům vlastním 2 garáže a 1 parking. Dále mne navśtěvují 2 synové.
    Dále bych ráda věděla, jakým způsobem zprovoznit čip, který jsem si v lednu koupila, do dnešja nefunguje.
    Děkuji
    Ludmila Velartová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.