Zápis ze shromáždění vlastníků SVJ konaného dne 19.11.2018

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274 konaného dne 19.11.2018 od 18:00 na adrese Zvonková 3048/2, Praha 10 – Záběhlice

Program shromáždění:

 1. Zahájení, volba předsedajícího shromáždění SVJ, ověřovatele, zapisovatele
 2. Rozhodnutí o programu shromáždění
 3. Zpráva o stavu domu
 4. Seznámení s platební morálkou členů SVJ
 5. Seznámení s hospodařením SVJ za účetní období 2017
 6. Volba výboru
 7. Evidence čipů
 8. Diskuze (požadavky majitelů bytů č. 50 a č. 130)
 9. Ukončení shromáždění

Průběh jednání a přijatá usnesení:

1) Zahájení, volba předsedajícího shromáždění, zapisovatele a ověřovatele zápisu

Na shromáždění vlastníků se dle spoluvlastnického podílu dostavilo 57,9% vlastníků, shromáždění je tedy usnášeníschopné. Shromáždění bylo zahájeno 18:15. Předsedající M. Zamrazil, zápis F. Hájek, ověřovatel K. Polák.

Hlasování:

Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje předsedajícího M. Zamrazila, zapisovatele F. Hájka a ověřovatele K. Poláka

Pro:                                 100 % přítomných
Proti:                                 0 %
Zdržel se:                          0 %
Usnesení bylo přijato. (K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných vlastníků)

2) Odsouhlasení programu shromáždění
K programu nikdo nemá připomínky

Hlasování:

Shromáždění vlastníků jednotek souhlasí s programem.

Pro:                                  100 % přítomných
Proti:                                  0 %
Zdržel se:                           0 %
Usnesení bylo přijato. (K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných vlastníků)

3) Volba výboru

Bod byl vzhledem k jeho důležitosti přesunut na začátek shromáždění, v případě nezvolení výboru by nebyl platný statutární orgán, což by SVJ dostalo do značně problematické situace. Do výboru SVJ se hlásí M. Zamrazil, K. Polák, T. Moudrý a J. S. Marek. Jednotliví kandidáti již ve výboru působili, znovu představili své funkce. Žádný další kandidát se nepřihlásil.

Hlasování:

Shromáždění vlastníků jednotek volí do výboru M. Zamrazila, K. Poláka, T. Moudrého a J. S. Marka.

Pro:                                 100 % přítomných (57,9 % všech)
Proti:                                 0 %
Zdržel se:                          0 %
Usnesení bylo přijato. (K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny všech vlastníků)

 4) Zpráva o stavu domu

Technik spol. First J. Toman informoval shromáždění o nejdůležitějších záležitostech, které jsou v rámci technického stavu řešeny, zejména o faktu, že ne všichni vlastníci garáží zpřístupnili požární čidla k revizi. SVJ tak hrozí vysoká pokuta. Pro nápravu stavu se všichni vlastníci zaregistrují na stránkách SVJ www.svph.cz k odebírání Newsletteru. V tom budou pravidelně informování o termínu revizí a kontrol. Informace bude rovněž vyvěšena na nástěnkách. V případě opakovaného nezpřístupnění těchto prostor hrozí těmto vlastníkům vysoká sankce. SPL servis, který kontroly provádí, bude dávat informaci dostatečně včas a dá si pozor na správnost informací (historicky uvedeny opakovaně jiné časy). Dále někdo opakovaně zavírá v garážích kohouty od stoupaček tepla, čímž přestávají byty topit. Dotyčný porušuje pravidla společného soužití v domě a může být rovněž sankciován. Proběhla oprava hromosvodů, futer v garážích, výměna uzávěrů v garážích a další práce.

Připomínky vlastníků:

 • byt 234 má problém s umístěním hromosvodu, po kterém lze vyšplhat do bytu. Bude prověřena alternativa řešení
 • dům č.p.7 dlouho odtáčí teplou vodu, bude provedena kontrola cirkulačního čerpadla

5) Seznámení s platební morálkou členů SVJ

K. Polák seznámil shromáždění s platební morálkou členů SVJ. Výbor vyměnil advokátní kancelář v rámci úspor (úspora cca 40.000 ročně). Pohledávky se ve většině případů daří postupně vymáhat. Starší roky už jsou v podstatě kompletně vyčištěny.

6) Seznámení s hospodařením SVJ za účetní období 2017

F. Hájek ze spol. First seznámil shromáždění s hlavními údaji z účetní závěrky 2017

Fond oprav k 1.1.2017   5.855.024Kč
Fond oprav k 31.12.2017 8.267.888Kč
Z fondu za rok 2017 čerpáno 810.459Kč (zahrnuje opravy, revize, odměny, další náklady)

7) Diskuse a evidence čipů

Následovala diskuse s průběžnou evidencí čipů. Shromáždění odsouhlasilo zpětné proplacení nákladů na opravu oken u bytu č. 50, jehož vlastník si okna nechal opravit na své náklady před opravou oken, kterou vyřizovalo SVJ. Další fáze opravy oken ještě proběhne.

Výbor zároveň informoval o kauze se spol. JiViŠ, jejichž zaměstnankyně pí. Šímová za dobu, kdy byla spol. správcem SVJ, odklonila z účtu SVJ téměř 700.000Kč. Tuto částku nárokuje SVJ po společnosti JiViŠ. V celé kauze je zahrnuto přes 30 SVJ a je vyšetřována policií ČR, celková výše škody překročila 10.000.000Kč

8) Závěr

Shromáždění bylo ukončeno po 20:00 hod.

Zapsal: Filip Hájek                                                                      Ověřil: Karel Polák

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20181119-Zapis_ze_shromazdeni

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.