Zápis z jednání výboru konaného dne 5.8.2014

Zápis ze schůze výboru č. 20 / 2014

Termín: 5. 8. 2014 od 18:30, pizzerie a kavárna Rotondo, Mattioliho 2, Praha 10

Přítomni: M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), K. Polák (KP)

Omluveni: M. Voříšková (MV), M. Třísková (MT), J. Marek (JM)

 1. Jednání:

 • Volba předsedajícího: PK

 • Volba zapisovatele: TM

 • Volba ověřovatele zápisu: MZ

 • Schválení zápisu z předcházejícího jednání, podpis zápisu z předcházejícího jednání

 • Schválení programu schůze výboru, jednohlasně byl schválen tento program schůze výboru:

Program schůze výboru:

 1. Revize úkolů z minulé schůze výboru č. 19 / 2014

 2. Nové úkoly

 3. Program plánovaného shromáždění SVJ

 4. Výtahy VMC, s. r. o.

 5. Okenní klika se zámkem

 6. Reakce výboru na poslední tvrzení JM

 1. Program:

 1. Revize úkolů z minulé schůze výboru č. 19 / 2014:

 1. MT – Vymáhání pohledávek:

MT předloží koncept tabulky pro členy výboru informující o aktuálním stavu pohledávek. – Výbor se jednohlasně usnesl na tom, že se jedná o dublování činnosti smluvně najaté advokátní kanceláře s tím, že předložení konceptu tabulky považuje za neúčelné.

 1. JM + MV + MT – Změna správcovské firmy:

Předkládáme návrh na vyhlášení výběru na nového dodavatele správních a účetních služeb a tedy ukončení spolupráce. Po obsáhlé diskuzi se výbor usnesl na modifikovaném návrhu a požaduje od stávající správcovské firmy Jiviš, s. r. o. nacenit činnosti, které v současné době reálně vykonává (účetnictví), kde záměrem je dohodnout se se správcovskou firmou Jiviš, s. r. o. na snížení její měsíční odměny, která by reálně odpovídala činnostem, které skutečně vykonává. Výbor konstatuje, že převzal technické věci na sebe a z toho titulu stávající cena neodpovídá poskytovaným službám. – Po podrobné debatě k tomuto bodu výbor konstatuje, že jej bude řešit po plánovaném shromáždění, kdy v rámci diskuse vyslechne případné další podněty. Na druhou stranu je nicméně konstatováno, že je nutné mít možnost v budoucnu, bude-li to potřeba, přenést činnosti nyní vykonávané výborem zpět na smluvního dodavatele, bude-li to účelné.

 1. JM + MZ + PK + TM – Dispoziční práva k bankovním účtům:

Výbor se jednohlasně usnesl na úpravě dispozičních práv k účtu KB. Ověřovat odchozí platby budou JM a MZ, autorizovat odchozí platby budou nově PK a TM.

TM a PK se pokusí zajistit přístup k výpisu z účtu FIO ve formátu GPC pro paní účetní. – Úkol trvá.

Poznámka: Ostatní úkoly z minula jsou považovány za splněné, nebo jsou předmětem dalšího jednání níže jako samostatný bod programu.

 1. Nové úkoly:

 1. SIM karta výboru (telefonní číslo 776 670 306):

Výbor jednohlasně rozhodl o tom, že JM nejdéle do 15. 8. 2014 předá SIM kartu výboru (telefonní číslo 776 670 306) TM.

 1. Program plánovaného shromáždění SVJ:

Program plánovaného shromáždění SVJ

 1. Prezence vlastníků jednotek, případně jejich zástupců (zákonných, či na základě plné moci)

 2. Zahájení shromáždění SVJ

 3. Volba předsedajícího shromáždění SVJ, skrutátora, ověřovatele, zapisovatele

 4. Informace o změně právní úpravy v souvislosti s NOZ a ZOK a projednání a schválení nových stanov

 5. Seznámení s hospodařením SVJ za účetní období 1 – 12 / 2013, 1 – 8 / 2014

 6. Seznámení s platební morálkou SVJ

 7. Poskytnutí informace o stávající problematice dětského hřiště a v případě, že do doby konání shromáždění nebude výbor disponovat písemným, nebo alespoň emailovým závazkem všech ostatních výborů domů A až H spolufinancování provozu a správy dětského hřiště (dle počtu bytových jednotek rozpočítaná celková částka 20 tisíc Kč za kalendářní rok), hlasování o jeho uzavření, pokud nebude odsouhlaseno uzavření, bude hlasováno o uzavření dětského hřiště pro nečleny Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274 a současně schválení provozních výdajů

 8. Diskuze

 • Výbor jednohlasně schválil výše uvedený program plánovaného shromáždění SVJ. Bylo hlasováno – pro: PK, KP, TM, MZ; proti: nikdo, zdržel se: nikdo.

 • Výbor jednohlasně schválil pozvánku na plánované shromáždění SVJ, pozvánka bude shodného znění jako výše uvedený program na hlavičkovém papíru SVPH, pozvánku podepíše předseda a rozešle správcovská firma Jiviš, s. r. o., přílohou pozvánky bude návrh nového znění stanov a formulář plné moci. Bylo hlasováno – pro: PK, KP, TM, MZ; proti: nikdo, zdržel se: nikdo.

 • Výbor jednohlasně schválil návrh nového znění stanov, výbor projednal jednotlivé body nových stanov SVJ a shodl se po obsáhlé diskuzi na znění, které je přílohou tohoto zápisu. Bylo hlasováno – pro: PK, KP, TM, MZ; proti: nikdo, zdržel se: nikdo.

 1. Výtahy VMC, s. r. o.:

 • Výbor byl informován Ing. Janem Alexou o situaci životnosti nouzových zdrojů jednotlivých výtahů a dotazuje se, zda výbor danou informatiku projednal. S ohledem na investice výměny vodoměrů, které ještě neproběhly ročním vyúčtováním za rok 2014 a s ohledem na současný stav informací o očekávaném cashflow SVJ, necháváme toto rozhodnutí na některé z následujících schůzi výboru po shromáždění SVJ v roce 2014 a předběžně s instalací nových nouzových zdrojů souhlasíme. Bylo hlasováno – pro: PK, KP, TM, MZ; proti: nikdo, zdržel se: nikdo. Konečné rozhodnutí bude učiněno na nějaké z následující schůzí výboru po shromáždění SVJ v roce 2014.

 1. Okenní klika se zámkem:

 • Na objektu jsou celkem 4 okna osazena klikou se zámkem. K těmto zámkům nemá nikdo klíč. Okna nelze udržovat a umývat. Okna jsou v úrovni soukromých teras. Pan domovník navrhuje zámky odvrtat a kliky nahradit novými. Cena za kus: 648 Kč bez DPH. Výbor jednohlasně schválil výměnu starých klik za nové. JM navrhl, aby klíče od těchto oken měl k dispozici pouze výbor a domovník. Bylo hlasováno o tom, že klíče od těchto oken bude mít k dispozici pouze předseda výboru – pro: PK, KP, TM, MZ; proti: nikdo, zdržel se: nikdo.

 1. Reakce výboru na poslední tvrzení JM:

 • Po projednání věci týkající se bodu C písmene K ze zápisu schůze výboru č. 19 / 2014 ze dne 23. 7. 2014 se výbor jednohlasně shodl na následujícím stanovisku (bylo hlasováno – pro: PK, KP, TM, MZ; proti: nikdo, zdržel se: nikdo):

JM uvedl nepravdu o tom, že tabulku „Předpokládaných ročních úspor“ zveřejnil oprávněně na základě usnesení výboru na schůzky č. 11 / 2014, po detailním přezkoumání bylo totiž zjištěno, že toto učinil bez náležitého mandátu, neboť:

 1. tabulka byla zveřejněna dne 13. 6. 2014, avšak měla být zveřejněna nejpozději 31. 5. 2014,

 2. obsah nebyl zveřejněn ve znění odsouhlaseném výborem tj. s výborem odsouhlasenými změnami,

 3. spolu s nesprávně zveřejněnou tabulkou byl zcela neoprávněně zveřejněn článek JM, který výborem nebyl odsouhlasen, ve zpravodaji SVPH a na webu www.svph.cz.

 • S ohledem na opakované negativní stanovisko JM k dané problematice, výbor konstatuje jednohlasně a jednoznačně, že se jedná o opakované závažné porušení povinností člena výboru.

 1. Závěr

 • Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství (vyvěšení na web www.svph.cz zajistí JM) a na nástěnkách v každém vchodu (vyvěšení na nástěnkách zajistí TM).

 • Termín následující schůze výboru byl stanoven na středu 10. 9. 2014 od 18:30 v pizzerii a kavárně Rotondo, Mattioliho 2, Praha 10.

  Dne 5. 8. 2014 zapsal: Tomáš Moudrý

  Dne 11. 8. 2014 ověřil: Michal Zamrazil

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20140805-Zapis_ze_schuze_vyboru

Jeden myslel na “Zápis z jednání výboru konaného dne 5.8.2014

 • avatar
  29.08.2014 (11:30)
  Trvalý odkaz

  Opět jsem nebyl bohužel na schůzi přítomen, takže zasílám své stanovisko k výše uvedenému zápisu (a tedy k jednání):

  Ad II. správní firma byla vyzvána již 04.06.2014, aby předložila výboru alternativní nabídku. To se nestalo, i přes opakované upomínky v dalších zápisech, které správce dostává v kopii. Z toho důvodu zastávám názor, že správní firma nekoná – hraje o čas. Dávám podnět výboru, aby v souladu s dohodu ze 04.06. pokračoval ve výběru nového dodavatele správních služeb, neboť stávající nenabídl alternativu.

  Ad 3. Program plánovaného shromáždění SVJ: Přes opakované email výzvy v minulých týdnech nikdo z přítomných členů této schůze nezaslal (stav k 29.08. @ 11:24) elektronickou verzi pozvánky ani textu nového znění stanov, aby mohla být zveřejněna na web. Pracovní verze nových stanov, která byla těsně před schůzí k dispozici, byla věcně nekonzistentní, obsahovala chyby a zaváděla některá účelová opatření, která zvýhodňovala stávající správní firmu, nebo umožňovala účelovou šikanu „neposlušných“ členů výboru. Text návrhu stanov nebyl dán k připomínkování všem členům výboru. (Tento text též nebyl projednán v širším kolektivu všech členů výboru.) Též nebyl text dán k připomínkování ostatním členům SVJ. Osobně se domnívám, že tak návrh tak zásadního dokumentu vyžaduje konsensus všech členů výboru.
  Své připomínky budu tlumočit na nejbližší schůzi výboru. Všem členům SVJ doporučuji, aby důkladně prostudovali návrh stanov a zaslali výboru své připomínky ještě před shromážděním.

  Ad 6. Stanovisko předložené panem kolegou Polákem účelově odvádí pozornost od podstaty věci a tou je efektivita hospodaření SVJ. Vše podstatné je v účetnictví.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..