Zápis z jednání výboru konaného dne 21.11.2018

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 21.11.2018

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30hod. schůzi výboru na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Tomáš Moudrý (dále jen „TM“) a Jan Marek (dále jen „JM“).

MZ konstatoval, že na podkladě konaného a usnášeníschopného shromáždění ze dne 19.11.2018 byli do výboru zvoleni MZ, KP, TM a KP. Tito všichni jsou přítomni dnešní schůze výboru, výbor je tedy usnášeníschopný (je přítomna nadpoloviční většina členů výboru). Nyní je třeba, aby byl zvolen předseda, místopředseda(ové) výboru. MZ navrhl, aby byla zachována kontinuita funkcí z minulého funkčního období výboru, tedy aby MZ byl předseda, KP a TM byli místopředsedové. Po krátké diskuzi byl tento návrh jednomyslně schválen (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). Dále bylo v této souvislosti MZ navrženo, aby rozdělení odměn zůstalo stejné jako z minulého funkčního období s tím, že JM obdrží shodnou částku, kterou předtím dostával člen bývalého výboru JUDr. Pavel Korman. Tento návrh byl návrh jednomyslně schválen (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). Tato skutečnost bude pro futuro sdělena účetní, aby zařídila potřebné (zařídí TM ve spolupráci s JM). Dále až bude zveřejněn zápis z konaného shromáždění KP zařídí, aby skutečnosti týkající se členů výboru byly nově aktuálně zapsány do obchodního rejstříku, a to na podkladě vypracovaného návrhu na zápis změn.      

MZ dále navrhl, aby zapisovatelem dnešní schůze byl KP, a ověřovatelem a zároveň předsedajícím MZ. Tento návrh byl jednomyslně schválen (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

 I. Přečipování – stanoven další termín

Výbor konstatuje, že se jednomyslně usnesl na tom (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že dne 19.12.2018 od 17:30 do 18:30hod. (tj. před schůzí výboru) proběhne v garážích v -1.PP další vlna přečipování pro jednotlivé vlastníky bytů v našich objektech a zároveň možné vydání nových čipů za v minulosti schválený poplatek 250,-Kč. Předpokládá se, že další termíny nejen pro přečipování budou na shodném podkladě v průběhu dalších měsíců realizovány, takže vlastníci nemusí mít strach, že toto bude termín poslední. Tuto akci bude provádět JM ve spolupráci s TM.

 II. Funkčnost newsletteru a webových stránek

JM se zavázal, že v nejbližší době zajistí, aby newsletter a webové stránky měly bezproblémový chod a vlastníci tak dostávali těmito elektronickými cestami aktuální informace o dění týkající se našich objektů. Dané bylo jednomyslně schváleno (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).   

III. Techniserv – další postup

V mezidobí došlo k tomu, že p. Koláček (za Techniserv) dle dohody přemístil signální anténu doprostřed vjezdových vrat, aby signál z ní vycházející byl co nejintenzivnější a dále pracoval na zvýšení signálu při výjezdu z vnitřních prostor garáží směrem ven. Výbor se jednomyslně usnesl na tom (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že dne 27. nebo 28. proběhne poslední zkouška funkčnosti garážových vrat na objektu I, a to po vypnutí současného sytému tak, aby tyto se neblokovali. Pokud bude zkouška úspěšná a systém bude fungovat na 100% výbor vezme zpět odstoupení od smlouvy o dílo uzavřené se spol. Techniserv s.r.o. a bude proplacena i poslední faktura. V případě, že zkouška nedopadne úspěšně, výbor na svém jednání dne 19.12. rozhodne, jak ve věci dále pokračovat.

IV. Ostatní

1)           Výbor se usnesl na tom (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že během svého funkčního období postupně prověří uzavřené (zejména dlouhodobé) kontrakty s jednotlivými dodavateli ve směru toho, zda by se nedalo na těchto ušetřit, tedy požádat smluvního partnera o pozitivní úpravu smluvních podmínek (poskytnutí sleva paušální, procentní či jednorázová, resp. jiné zvýhodnění apod.).

2)           Vzhledem k tomu, že na program jednání shromáždění se nedostala otázka malování ve společných prostorech dle CN na cca 230.000,-Kč, výbor usnesl na tom (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že v době zimního období pověřuje domovníka R. Hroudu, aby postupně v rámci své pracovní doby jednotlivé plochy postupně vymaloval, čímž dojde k významnému ušetření finančních prostředků. K tomuto je třeba konstatovat, že po 10 letech nebylo v našich objektech vymalováno a potřeba vymalování se jeví jako aktuální.  

3)           Výbor se dále usnesl na tom (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že schvaluje CN na koupi Brana na bezpečnostní dveře do -1.PP na I/7 a to za cca 6.000,-Kč.

4)           Dále výbor rozhodl (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že na webu společenství bude zveřejněn kontakt na servis a údržbu žaluzií a dále na servis a promazání oken. Zajistí neprodleně JM.

5)           Výbor se také usnesl na tom (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že JAP Jacina dodá detektor, který bude namontován na objektu I/7 k signální anténě, když tento detektor rozpozná pohyb osob a aut tak, aby do garáží vjížděli pouze automobily, motocykly či cyklisté. Zároveň bude této společnosti poskytnuta záloha ve výši 5.400,-Kč pro otestování funkčnosti přístroje, která bude vrácena pokud se dané zařízení neosvědčí.

6)           Otázka nouzového pojezdu u garážových vrat v objektu I/7 bude řešena na pozdějších jednáních výboru.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, dále domovníkovi, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM) a jeho znění bude také zveřejněno na nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 19.12.2018 v pizzerii Rotondo.

Dne 21.11.2018 zapsal KP. Dne 26.11.2018 ověřil MZ.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20181121-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.