Zápis z jednání výboru konaného dne 15.08.2018

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 15.8.2018

Předseda výboru Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30hod. schůzi výboru, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Tomáš Moudrý (dále jen „TM“), JUDr. Pavel Korman (dále jen „PK“), omluven: Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“), jako host pak přítomen domovník p. Hrouda.

MZ konstatoval, že je přítomná nadpoloviční většina členů výboru a jednání je možné konat, neboť jsme usnášení schopni. MZ navrhl, aby zapisovatelem dnešní schůze byl KP, a ověřovatelem a zároveň předsedajícím MZ. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Shromáždění vlastníků našeho SVJ

Po projednání a diskuzi bylo výborem odsouhlaseno (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) znění pozvánky na nastávající shromáždění vlastníků našeho SVJ. Je ale třeba, aby po spolupráci se správcovskou společností bylo stanoveno místo, kde se se shromáždění uskuteční, toto zařídí MZ. Posléze bude pozvánka o tento údaj doplněna a následně odeslána jednotlivým vlastníkům.

II. Výpověď pojistky

Pojišťovnou Kooperativa nám byla v návaznosti na havárii vody v budově I (pojistná událost) doručena výpověď pojistné smlouvy, výpovědní lhůta běží do 12.9. Po důsledném projednání věci výbor rozhodl tak, že pověřuje MZ, aby odsouhlasil a podepsal novou pojistnou smlouvu ve lhůtě do doby 12.9., abychom naše domy byly pojištěny, a to za podmínky výše pojistného ne vyšší než 2násobek původní pojistky – odsouhlaseno (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). 

III. Jednotlivé záležitosti z minulosti nedořešené

1)           Tekoucí záchod v bytě ve 2P objekt J – správcovskou společností jsme byli informováni, že u konkrétního vlastníka stále probíhá oprava, a to i na stoupačkách, tak aby závada byla co nejdříve odstraněna.

2)           Problém se zatékající H2O v objektu K – správcovskou společností byl výbor informován o aktuálním stavu, pokračuje se v řešení.

3)           Žluté požární dveře – vadné panty, výměna – na podkladě projednání věci na předchozích výborech jednomyslně schváleno (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že spol. Janitor je oprávněna vybourávat futra předmětných dveří v týdnu před plánovanou výměnou, a to za podmínky, že v součinnosti s naší správcovskou společností vždy zadělá předmětný prostor plachtami proti zamezení šíření prachu do okolí a zajistí následný úklid.

4)          Lakron – smlouva o dílo na III. etapu realizace renovace okenních rámů byla podepsána, III. se již realizuje.

5)           Na podkladě revizní zprávy týkající se elektroinstalací byly výboru dodány 2 nabídky na výměnu LED osvětlení na chodbách a před výtahy (nikoli v garážích), a to od p. Skály a spol. VMC výtahy s.r.o. Po přezkoumání obsahu jednotlivých nabídek a diskuzi se výbor jednomyslně rozhodl, že vybírá k provedení výměny spol. VMC výtahy s.r.o. a to na podkladě předložené cenové nabídky, odsouhlaseno (4 hlasů pro, 0 se zdržel, 0 proti).

6)          Výměna kohoutů, stoupačky – aktuální stav – podepsána smlouva o dílo s p. Vlasákem, upozornění na termín realizace výměny již bylo vyvěšeno ve výtazích a nástěnkách jednotlivých budov.

IV. Nové

1)           Somati –  byla nám doručena výpověď smlouvy od této společnosti s tím, že do budoucna tuto službu bude zajišťovat její „dceřinná společnost“ Somati systém s.r.o. a od této společnosti nám byla doručena nabídka na zajištění servisů požárních uzávěrů Somati, která byla po projednání výborem odsouhlasena (4 hlasů pro, 0 se zdržel, 0 proti).

2)          Oprava roztrhané dlažby mrazem před vchodem I7po proběhlé diskuzi výbor odsouhlasil provedení demontáže a výměny dlažby spol. p. Vlasáka dle předložené cenové nabídky – odsouhlaseno (4 hlasů pro, 0 se zdržel, 0 proti).

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, dále domovníkovi, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM) a jeho znění bude také zveřejněno na nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM). Termín následující schůze je stanoven na 19.9.2018 v pizzerii Rotondo.

Dne 15.8.2018 zapsal KP. Dne 22.8.2018 ověřil MZ.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20180815-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.