Zápis z jednání výboru konaného dne 02.10.2019

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 2.10.2019

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“). Jako host pak domovník Roman Hrouda (dále jen „RH“).

MZ dále navrhl, aby zapisovatelem dnešní schůze a zároveň předsedajícím byl MZ, a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Ovládání garážových vrat I a K

JSM informoval výbor, že nový systém pro ovládání garážových vrat 1K byl spuštěn k 01.10.2019 do plného provozu a zároveň došlo k vypnutí původního systému otevírání vrat dálkovými ovladači.

Obdobným způsobem se bude postupovat i v případě vrat GV7I. Proto jsme u firem Altoma a TECHNISERV  objednali instalaci proudových smyček u garážových vrat I, aby mohl být i u těchto vrat spuštěn plný provoz. Smyčky nahradí dočasné pohybové detektory.

Dále bude objednáno u firmy TECHNISERV dalších 100 parkovacích karet do rezervy.

II. Upozornění vlastníkům

Výbor zaznamenal v posledním roce nestandardní chování v domech Mattioliho 3274, zejména v domě Mattioliho 3274/7. Jedná se hlavně o vandalismus a nepořádek. Dále výbor dostal několik emailových podnětů, u kterých bylo šetřením zjištěno, že dané emailové podněty neposlali uvedení odesílatelé (majitelé bytových jednotek) a že uvedeným odesílatelům dané emailové adresy nepatří.

Dále výbor dostal písemné sdělení o telefonickém podnětu, u kterého bylo šetřením zjištěno, že uvedený majitel bytové jednotky, který měl údajně podnět telefonicky nahlásit, žádný telefonát neprovedl. Výbor bude všechny výše uvedené skutečnosti dále monitorovat a pokud se budou podobné věci opakovat či gradovat i do budoucna, obrátí se výbor jménem SVJ na Policii ČR s žádostí o prošetření situace.

Výbor by proto chtěl všechny majitele bytových jednotek a nájemníky v domech Mattioliho 3274 požádat, aby se k sobě navzájem chovali slušně a ohleduplně, aby neničili společný majetek a majetek ostatních majitelů a nájemníků a aby dodržovali pořádek ve společných prostorách domů.

III. Mytí garáží

Ve dnech 16. a 17.10. 2019 proběhne mytí podlahy v garážích. Výbor žádá o uvolnění parkovacích stání, aby mohla být vyčištěna celá plocha.

IV. Různé

Výbor jednomyslně schválil (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti):

  1. Nákup silniční barvy pro vyznačení pruhů a šipek na podlaze garáží pro správný nájezd ke čtečkám karet – realizaci zajistí p.Hrouda.
  2. Nákup klik se zámkem a jejich instalaci pro uzamčení oken ve společných prostorech – realizaci zajistí p.Hrouda.
  3. Žádost o posouzení možné realizace a předložení nabídky pro instalaci nájezdových lyžin pro kočárky a kola na schodech v přízemí domu č.7 – zajistí p.Toman z First.
  4. Provedení kontroly topného systému v domech a u některých vlastníků před zimním obdobím – zajistí p.Toman z First.
  5. Výbor pověřuje místopředsedu výboru JUDr. Karla Poláka k účasti na výslechu svědka za naše SVJ na Policii ČR dne 8.10.2019 v případu VŠ, a to za nepřítomného předsedu výboru Ing. Michala Zamrazila, který bude v době konání výslechu v zahraničí.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, dále domovníkovi, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JSM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 16.10.2019 od 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 3.10.2019 zapsal MZ.
Dne 3.10.2019 ověřil KP.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20191002-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.