Zápis ze schůze výboru konaného dne 18.04.2018

Předseda výboru Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30hod. schůzi výboru, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“) a Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“), nepřítomni: JUDr. Pavel Korman (dále jen „PK“) a Tomáš Moudrý (dále jen „TM“),

MZ konstatoval, že je přítomná nadpoloviční většina členů výboru a jednání je možné konat, neboť jsme usnášení schopni. MZ navrhl, aby zapisovatelem dnešní schůze byl KP, a ověřovatelem a zároveň předsedajícím MZ. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

 1. Program nadcházejícího shromáždění

Po diskuzi přítomných členů bylo navrhnuto a odsouhlaseno, že shromáždění vlastníků by se mělo uskutečnit v týdnu 11.-15.6.2018 s tím, že s ohledem na nemožnost konání v prostorách SBD Zahradní město z důvodu rekonstrukce, bude vybrán po spolupráci s naší správcovskou společností jiný vhodný prostor. Usnesení bylo jednomyslně přijato (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

Záměrem výboru je i to, aby se po skončení shromáždění mohlo uskutečnit předání nových čipových karet pro vjezd do a výjezd z garáží jednotlivým vlastníkům bytových jednotek, či jimi zplnomocněným osobám. Objednání výroby karet i s ohledem na níže uvedené skutečnosti, předpokládá, že termín shromáždění byl zvolen tak, aby se to stihlo a čipové karty pro vjezd do a výjezd z garáží mohly být vydány. Současně bude při této příležitosti provedena reevidence stávajících čipů s oprávněním pro vstup do objektu.

Co se týká jednotlivých bodů programu, tyto budou odsouhlaseny na květnové schůzi výboru s tím, že prozatím kromě každoročních „formálních“ bodů v rámci zahájení shromáždění bude nutné odsouhlasit hospodaření a účetní závěrku našeho SVJ, volba členů výboru, dále bude podána zpráva o stavu jednotlivých domů, zpráva o pohledávkách, poskytnuta informace o chodu dětského hřiště a po diskuzi by na závěr došlo oproti podpisu k předání již zmíněných čipových karet.

Manuál pro fungování a případné otázky týkající se čipů pro vstup do objektu a čipových karet pro vjezd do a výjezd z garáží (FAQ) , připraví v bodech max. na A4 JSM tak aby byl po odsouhlasení výborem distribuován vždy spolu s čipovou kartou – usnesení bylo jednomyslně přijato (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

2. Výroba čipových karet pro vjezd do a výjezd z garáží

Dále bylo diskutováno o tom, zda se z časových důvodů stihne do předpokládaného termínu uskutečnit výroba nových čipových karet pro vjezd a výjezd do garáží s tím, že výbor po projednání věci odsouhlasil JSM předloženou jedinou nabídku spol. TECHNISERV (p. Koláček) – cena po slevě cca 56.000,-Kč – Usnesení bylo jednomyslně přijato (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), s tím, že tato společnost byla dodavatelem celého systému a zaručuje jeho funkčnost. Bude se jednat o bílou platovou kartičku bez potisku a předpokládaná doba výroby je cca 6 týdnů. JSM byl dále pověřen výborem, aby p. Koláčkovi sdělil přijetí nabídky, resp. zaslal mu předsedou výboru MZ podepsanou objednávku a vykomunikoval a řešil s ním hladký průběh této zakázky, tj. neprodlené zadání do výroby a kontrola aktuálního stavu.

3. Renovace vnějších částí oken – pokračování

Výbor konstatoval, že zhotovitel fa. Lacron, přeložila termíny (2 fáze) provedení této akce. Po projednání věci se výbor usnesl usnesení bylo jednomyslně přijato (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že JSM vyhotoví elektronický formulář, ve kterém bude uvedeno, aby vlastník bytu, který opravu požadoval konkretizoval jaký termín opravy se mu hodí (počtově budou termíny omezeny – takže provedení bude uskutečněno podle zásady „kdo dřív napíše termín, tomu by měla být oprava provedena“), velikost bytu s počtem oken a venkovních dveří.

4. Proudové smyčky – další postup

Výbor prověřuje variantu vyřešit celou záležitost bez použití proudových smyček, ale tak, že by mohlo být instalována zařízení na budovu v podobě čidla detekujícího vozidlo s tím, že JSM zjistí cenové a funkční nabídky, zda by bylo vhodné, resp. možné toto realizovat.

5. Výměna kohoutů, stoupačky – aktuální stav

Předložená cenová nabídka skrze správní firmu je po přezkoumání výborem předražená, příslušná firma navrhuje osobní vysvětlení věci. Výbor se usnesl – Usnesení bylo jednomyslně přijato (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že souhlasí s osobním setkání se zástupci příslušné společnosti na příští zasedání výboru a pověřuje TM, aby toto zařídil.

6. Elvostav

Výbor projednal záležitost výzvy této společnosti na úhradu dlužné částky. Výbor se usnesl – Usnesení bylo jednomyslně přijato (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že pověřuje KP, aby společnosti k rukám p. Vančurová emailově odpověděl, že výbor SVJ ani naše správní firma si žádnou službu či činnost u této společnosti neobjednala a není tedy povinována této společnosti předloženou fakturu uhradit. Službu si objednal konkrétní vlastník bytové jednotky bez vědomí výboru či správce a tato byla provedena, nechť se tedy obrátí Elvostav se svým nárokem na tohoto konkrétního vlastníka, který by měl jako jediný službu uhradit.

7. T–systems

Výbor se po projednání věci usnesl – Usnesení bylo jednomyslně přijato (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že trváme na již jednou schváleném usnesení, tj. nechť T-systems odpojí neaktivní porty nebo dodá přehled všech aktivních, které má kryté uzavřenou smlouvou. Výbor k tomuto pověřuje jednáním JSM.

8. Zatékání vody do garáží, kamerové zkoušky – aktuální stav

Výbor byl před jednáním informován domovníkem, že probíhají kamerové zkoušky k odhalení problému se zatékáním vody do garáží, zjišťuje se příčina zatékání a nejbližší době by mělo dojít k provizorní instalaci folie proti přímému dopadu vody na zaparkované automobily.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, dále domovníkovi, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM) a jeho znění bude také zveřejněno na nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM). Termín následující schůze je stanoven na 16.5.2018 v pizzerii Rotondo.

Dne 18.4.2018 zapsal KP. Dne 19.4.2018 ověřil MZ a 23.4.2018 ověřil formální správnost technických částí JSM.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.