Zápis z jednání výboru konaného dne 24.09.2018

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 24.9.2018

Předseda výboru Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30hod. schůzi výboru na podkladě emailové pozvánky, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Tomáš Moudrý (dále jen „TM“), neomluveni: Ing. Jan Marek (dále jen „JM“) a JUDr. Pavel Korman (dále jen „PK“).

MZ konstatoval, že je přítomná nadpoloviční většina členů výboru a jednání je možné konat, neboť jsme usnášení schopni. MZ navrhl, aby zapisovatelem dnešní mimořádné schůze byl KP, a ověřovatelem a zároveň předsedajícím MZ. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). Jako host přítomen domovník Roman Hrouda (dále jen „RH“).

I. Shromáždění vlastníků našeho SVJ – aktuální stav

Výbor konstatuje, že v tomto týdnu bude skrze správcovskou spol. First s.r.o. rozeslána pozvánka na shromáždění našeho SVJ, které se bude konat dne 19.11.2018 v prostorách BD v ul. Zvonková. Zároveň v tomto týdnu dojde k vylepení těchto skutečností i ve výtazích našich bytových domů a taktéž na nástěnkách. Po projednání a diskuzi toto bylo výborem odsouhlaseno (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

II. Jiviš s.r.o., p. Šímová, uplatnění náhrady škody, aktuální stav

KP konstatoval, že per rollam bylo dne 16.9.2018 členy výboru odsouhlaseno předání žádosti o připojení se s náhradou škody ve výši 676.496,-Kč do trestního řízení a zároveň vyjádření policejnímu orgánu na položené dotazy, včetně předání pol. orgánu předžalobního pokusu o smír vůči spol. Jiviš s.r.o. Toto bylo policejnímu orgánu předáno dne 17.9.2018. Nyní je situace taková, že spol. Jiviš emailově odpověděla s tím, že náš nárok neuznává a nehodlá ho zaplatit. Po projednání a diskuzi byl výborem odsouhlaseno (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) to, že policejnímu orgánu se vyjádření spol. Jiviš s.r.o. předá spolu s naším vyjádřením (v nyní odsouhlaseném znění), které bude reagovat na vyřčené negativní závěry tak, že tyto jak po stránce skutkové tak i právní budou popřeny, taktéž bude dán pol. orgánu podnět ve smyslu ust. § 158 tr. řádu vůči spol. Jiviš, neboť svým jednáním je důvodné podezření, že se mohla naplnit několik skutkových podstat trestných činů. Dále bylo výborem odsouhlaseno (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že náš oprávněný nárok ve výši 676.496,-Kč s příslušenstvím se bude vymáhat po spol. Jiviš s.r.o. civilní cestou skrze podanou žalobu, neboť ta plně nese odpovědnost za jednání svého zaměstnance. K tomuto (včetně přípravy a převzetí věci, podání předžalobního pokusu o smír a zastupováním v celém řízení včetně možného podání odvolání a odvolacího řízení) výbor zmocňuje Mgr. Jana Eichlera, advokáta, jakožto k ad hoc případu za cílovou odměnu 100.000,-Kč (zahrnující předpokládaných 10 úkonů právní služby po á 10.000,-Kč – viz vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif), tento advokát není plátcem DPH, takže DPH nebude účtováno. Cílová odměna je splatná ke dni podpisu plné moci k právnímu zastupování advokátovi a nebude moci být v budoucnu zvýšena, tj. je konečná.

III. Lacron – renovace okenních rámů

MZ a RH výbor informovali o aktuální situaci včetně možnosti po zimní sezóně v roce 2019 řešit natření dřevěného obložení mezi okny na fasádách bytových domů. Toto není předmětem plnění stávající uzavření SOD.

IV. Malování ve společných prostorech

RH výboru předložil nabídku p. Vlasáka na vymalování všech společných prostor našich bytových domů kromě garáží a to za cenu 230.000,-Kč. Výbor po proběhlé diskuzi rozhodl tak (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že tuto problematiku přenechává na rozhodnutí shromáždění, které by mělo rozhodnout, zda je v současné době nutné tuto akci provádět za předložených podmínek.

V. Odběr elektrické energie v garážích

Výbor upozorňuje vlastníky uzavřených garážových stání, že jakýkoli odběr elektrické energie v uzavřených garážových stání vyjma běžného osvětlení si musí hradit sami, resp. bude odečtena konkrétnímu vlastníkovi z celkové částky plynoucí pro spotřebu SVJ. Výbor po proběhlé diskuzi rozhodl toto přijmout (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

VI. Nezpřístupnění uzavřených garáží k provedení revize

RH informoval výbor, že v rámci poslední revize nebyla zpřístupněna zhruba ½ uzavřených garážových stání a lze ze slov revizního technika již očekávat uložení pokuty, která může být až do výše 500.000,-Kč!!! Výbor po proběhlé diskuzi rozhodl tak (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že doporučuje, aby shromáždění odsouhlasilo, že členům výboru bude vydán universální protipožární klíč ke zpřístupnění garážových stání k pravidelným revizím, pokud vlastník garáž sám nezpřístupní. V případě, že dveře či posuvná vrata budou mít jiný než univerzální zámek a vlastní k garáž nezpřístupní, výbor doporučuje, aby mezi takovéto vlastníky byla poměrně rozpočítána případně uložená pokuta tak, aby za tuto ostatní vlastníci neodpovídali.

VII. Ostatní

1) Čistění garáží – RH výbor informoval, že pravidelné čistění všech garážových prostor v našich domech proběhne ve dnech 24. a 25.10. Výbor vzal tuto informaci na vědomí a bude vyvěšena s dostatečným předstihem ve výtazích a na nástěnkách.

2) Objednání vertikulátoru a postřiku proti dvouděložním rostlinám – RH výbor informoval o tom, že po extrémně suchém a horkém létě došlo k devastaci trávy a bude nutné v pravidelných intervalech 2x ročně vertikulovat trávníkové plochy a použít postřik proti plevelu. Dle požadavku RH výbor po proběhlé diskuzi odsouhlasil (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) zakoupení vertikulátoru za cca 15.000,-Kč a 3 balení postřiku za cca 2.000,-Kč celkem. 

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, dále domovníkovi, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM) a jeho znění bude také zveřejněno na nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 17.10.2018 v pizzerii Rotondo.

Dne 24.9.2018 zapsal KP. Dne 24.9.2018 ověřil MZ.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení:20180924-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.